user preferences

New Events

Mashriq / Arabia / Iraq

no event posted in the last week

Rojava: Anarkosendikalist Bakış Aısına Cevap

category mashriq / arabia / iraq | the left | opinion/analysis author Tuesday November 04, 2014 06:49author by Hseyin Civan Report this post to the editors

Toplumsal devrimlerin etkisi sadece, devrimin ger蔒kleştiği coğrafyada siyasi ve ekonomik iktidarlara karşı verdikleri mcadelenin etkisi ile sınırlı değildir. Farklı coğrafyalarda oluşturdukları etkiyi, bu etkiyle beraber dşnsel ve pratik değişimlerde g顤mek aısından 霵em taşımaktadır. Koban Direnişi ile yaygın bir şekilde konuşulmaya, tartışılmaya başlanan Rojava Devrimi bu etkinin ne olduğunun g顤lmesi aısından şimdi giderek daha 霵em kazanıyor.
pkk_offensive_mosulc.jpg


Rojava: Anarkosendikalist Bakış Aısına Cevap

Toplumsal devrimlerin etkisi sadece, devrimin ger蔒kleştiği coğrafyada siyasi ve ekonomik iktidarlara karşı verdikleri mcadelenin etkisi ile sınırlı değildir. Farklı coğrafyalarda oluşturdukları etkiyi, bu etkiyle beraber dşnsel ve pratik değişimlerde g顤mek aısından 霵em taşımaktadır. Koban Direnişi ile yaygın bir şekilde konuşulmaya, tartışılmaya başlanan Rojava Devrimi bu etkinin ne olduğunun g顤lmesi aısından şimdi giderek daha 霵em kazanıyor.

Devletin ve kapitalizmin Rojavada yaşananlar karşısında aldığı tutum ve saldırı bu noktada beklenilir bir durumdur. Ancak bizim aynı zamanda yzmz toplumsal muhalafetteki i tartışmalara d霵memiz gerekiyor. Keza, burada yapılan tartışmaların Rojavanın etkisinin ne olduğunu anlamak aısından 霵emli bir uğrak olduğunu vugulamak gerekiyor.

Srecin başından bu yana, anarşist yoldaşların Rojavayı anlamaya, direnişi sahiplenmeye y霵elik tutumları uzun sreden bu yana, bu denli 顤gtl bir şekilde g顤meye alışık olmadığımız uluslararası dayanışmayı hatırlamak aısından 霵emliydi. Dayanışmanın en byk silahımız olduğunu bir kez daha deneyimledik.

Anarşistler arasında oluşan bu dayanışma durumunun, Kobandeki direnişi 驆ellikle tm dnyadaki anarşistler arasında bu denli gndem etmesi kaınılmazdı.

Farklı anarşist sitelerde yayınlanan Rojava: anarko-sendikalist bir bakış aısı yazısı da, ykselen bu gndemin yansımalarından biridir. Yazıya konu edilen bu değerlendirmenin, yazının artısını-eksisini g驆ler 霵ne serip basit bir değerlendirme yapmak yerine, 驆ellikle Rojava Devrimi ve Koban Direnişi hakkında yanlış ve eksik bilgilendirmeye y霵elik bir kaygıyı da barındırmaktadır.

Farklı coğrafyalardaki anarşist 顤gtlenmelerin farklı bakış aılarıyla geliştirebilecekleri yorumların olabileceğini g驆 霵nde tutup; yazıya y霵elik eleştiriyi, Krt 驆grlk mcadelesinin ve Rojava Devriminin eksik değerlendirilmesine koydum. Savaş koşullarında varlık mcadelesi veren bir halkın mcadesine y霵elik politik eleştiriler bu durumdan bağımsız yapılamaz. Hele hele bu eleştiriler, belli bir 霵yargıyla yapılıp; kesin genellemelerle şekillendiriliyorsa. Ve tabi ki, byk bir halk hareketi indirgemeci bir tavırla ele alınyorsa

*******琄celikle şunu belirtmek gerekiyor; Rojava Devrimi ve Koban Direnişiyle bir dayanışma ilişkisi kurmak anarko-sendikalist bakış aısına sahip yoldaşların vurguladığı gibi duygusal bir ilişki değildir. ⑽nk anarşist 顤gtlenmeler dayanışma ilişkilerini sempatiye dayandırmazlar. Bu ilişkiler yoğunluklu olarak politik bir perspektif ve bu doğrultuda ger蔒kleştirilmek i蓾n planlanan stratejiler doğrultusunda geliştirilir. Dolayısıyla dayanışma ve mcadeleyi sahiplenme objektiflikten uzak değildir.

Yazının farklı yerlerinde PKKye y霵elik eleştirilerin temel dayanağı, partinin ge蔂iş siyasal geleneği ile ilişkilendirilmeye 蓷lışılırken, 驆gr belediyecilikin iyi uygulanamaması, siyasal değişimin tam ger蔒kleşmemiş olması ve 驆nde milliyet蓾 olması gibi eleştirilerle Krt Hareketinin şu an bulunduğu konuma ve perspektife y霵elik bir 霵yargı yaratılmaya 蓷lışılıyor. Btn bunlar yapılırken, bilin蔮i ya da bilin蓧iz bir şekilde eksik bilgilendirmeyle bu 霵yargı temellendirilmeye 蓷lışılıyor. Kimsenin Krt 畤grlk Hareketinin anarşist bir hareket olduğu y霵nde bir iddiası yoktur. Dolayısıyla eksik ya da yanlış uygulandığı iddia edilen pratiklerin değerlendirilmesinin buna g顤e yapılması 霵emlidir. 珼e yandan bir halk hareketinin devlet ve kapitalizm eleştirisini bu kadar 霵emsiyor olması, anarşistler aısından g顤mezden gelinemez. Bu mesele sadece Bookchinci 驆gr belediyecilikle ilişkilendirilemez. Hareket anarşizmle teorik anlamda kurduğu ilişkide, Bakuninden Kropotkine farklı bir蔞k yoldaşı referans olarak vermiş, devlet sorunsalına olduk蓷 geniş bir perspektiften yorum geliştirebilmiştir. 珼e yandan, bu dşnce pratiğe d闥lrken de olduk蓷 驆grlk踙 ve merkezi olmayan bir şekilde işlerliğe ge蔂iştir. Bu kısmın 霵emli olduğu kanaatindeyim. Bu bilgi, makaleler ya da kitaplardan yapılan alıntılardan ziyade, aynı mcadele alanını paylaşan politik 顤gtlenmelerin birbirini g驆lemlemesine dayanan bir bilgidir.

Rojavada oluşan durum, ne Esadın b闤geyi bırakmasıyla; ne de kresel g蔮erle yapıldığı iddia edilen anlaşmalarla oluşmuştur. Rojavada iki bu蓰k yıl 霵cesinde ger蔒kleşen byk d霵şm, siyasal hareketliliğin Ortadoğuyu iki zıt kutuptan (cuntacı seklerler-muhafazakar demokratlar) birinin iktidarını se蔂eye zorladığı bir konjonktrde ger蔒kleşmiştir. Rojava ortadoğu cofrafyasındaki baharların kışa d霵dğ bir d霵emde, halkın bu iki kutuba sığmayıp kendi 踤zmn yaratmasıdır.

Rojavada yaşam yeniden yapılandırılırken, yaratılmaya 蓷lışılan toplumsal mekanizmaların merkeziyet蓾 olmayan yapısı, devletsizliğe yapılan ısrarlı vurgu, retim-tketim-dağıtım ilişkilerinin kapitalizmden olabildiğince uzak bir şekilde 顤gtleniyor oluşu, 驆-顤gtlenmenin toplumsal işleyişin srdrlmesinde garant顤 olması, kantondaki komnlerin ayrı ayrı karar sre蔮eriyle komnlerin işleyişini şekillendiriyor oluşunun 霵emini, yaşadığımız 蓷ğda kimse inkar edemez. Hele mevzubahis kişi bir anarşistse, bu işleyişin, farklı coğrafyalarda benzer 顤nekleri 蔞ğaltmak adına umut verici bir deneyim olduğunu nasıl inkar edebilir?

Anlamamakta ısrar eden yoldaşlar i蓾n tekrar edelim. Bu işleyişin anarşist bir işleyiş olduğunu iddia etme 蓷bası değildir bu. Ancak Rojavadaki işleyişin anarşizan karakteri, toplumsal devrim i蓾n mcadele eden anarşistleri mutlu edecektir. Bu mutluluk yazıda eleştirilen romantiklikten uzak, politik hedeflerimizin, stratejilerimizin b騽le bir sistemde, b騽le bir 蓷ğda yaşayabilir olduğunu anlamakla ilintilidir.

Devletsiz toplum pratiklerinin, toplumsal devrim mcadelesi veren anarşistler i蓾n olumsuz olduğunu kimse iddia edemez. Farklı coğrafyalarda yaşanan benzeri pratikler, kendi 驆gn koşullarında gelişebilir. Bu 驆gn mcadelelerin anarşist ilkelerle uyumlu olmadığını s騽leyip 霵emini azaltmak, teorik kibire dayanan ve pratikten yoksun bir anarşizmin anlayışını sergilemektir. Anarşist hareketlerin farklı coğrafyalarda statik konumlarından kurtulamamalarına da yol a蓷n bu dşnce tarzı, anarşizmi entelektel bir 蓷baya indirgeyen bir dşnce tarzıdır.
Yazıda dikkat 蔒kilmesi gereken durumlardan biri de referansların ger蔒kliği ile ilgili. İsminde Krdistan ve anarşist kelimeleri ge蓨iği i蓾n online bir grubun ifadelerinin referans olarak alınması ilgin蓫ir durumdur. Mesele buradaki yoldaşların yorumlarının yanlış ya da doğruluğu değildir. Kurdistan coğrafyasında politik faaliyet g飉termeyen, buna rağmen Krt 畤grlk Hareketini teorik dzeyde ama pratik işleyişini eleştiren bir grubun hangi politik ger蔒klik zerinden bu yorumları yaptığı sorunludur.

Krdistandaki kadın hareketinin, 驆grlk mcadelesiyle ilişkisi bir btnken, kadın mcadelesinin bu btnden bağımsız hatta tamamen karşıt olduğunu yansıtan yorumlar bilgiye ilişkin bir 蓷rpıtma barındırıyor. Hareketi erkek egemen diye eleştirirken, bir yandan mcadelenin i蔒risindeki kadının hareketini 霵emseyen vurgu bir mantık hatasıdır. Dahası, 猑alanın tecavzc olduğu iddiasını, devletin karşı-propaganda yaptığı sitelerden alınan 猑alan alıntılarıyla ispatlamaya 蓷lışmak aynı mantık hatasının devamıdır. Referanslara ilişkin bir başka 顤nek, arapları uzaklaştırmak i蓾n krtlerin savaş istemesi ile ilgilidir. Konuşmaları bağlamlarından koparıp, istenilen bağlamı desteklemek i蓾n kullanılırsa istenilen her anlam ıkabilir. Atıf yapılan haberde mevzubahis olanın, Esadın asimilasyoncu emelleri doğrultusunda b闤genin demogafik yapısını değiştirmek zere getirilen yerleşimciler olduğu aıktır. Aynı İsrailli yerleşimciler gibi.

Fazla kuşkucu olmak i蓾n neden arandığında nedenler yaratılabilir. Ancak bu nedenlerin ger蔒klikle ilişkisini sorgulamak her noktada 霵em taşımaktadır. Krt 畤grlk Hareketini milliyet蓾 bir hareket gibi tanımlamaya 蓷lışmak hatalıdır. Bu ve benzer tanımlamalar, hareketin d霵şmn g顤mezden gelmeye; eski politik yapısını devam ettirdiğini iddia etmekle eştir. İşleyişin nasıl olduğuna ilişkin herhangi verisi olmayan, tek bilgi kaynağı hareket hakkındaki eleştirel yazılar olan bir bakış aısı son derece sorunludur. ⑽nk bu eleştirilerin 霵emli bir kısmı devlet蓾 zihniyet ve uzantıları tarafından dile getirilmektedir. Sağlıklı eleştiri politik pratiklerin g驆lenmesi ve deneyimlenmesi ile yapılır. Coğrafyadan ve pratiklikten uzak her eleştiri oryantalizm tehlikesini i蓾nde barındırır.

*******


Rojavadaki işleyişin ve hareketin anarşist olmadığından daha 霵ce bahsetmiştik. 畤ellikle Mezopotamya coğrafyasında yzyıllar boyu mcadele eden Krt halkının 驆grlk mcadelesinin bu tarihsellikten uzak ele alınıyor oluşu da bir başka eksikliktir. İdeolojik doğruluk adına ger蔒klikten uzaklaşıp, bir halkın yzyıllardır devam etmekte olan mcadelesini değersizleştirenler sadece devrimci sorumluluklarını yerine getirmemekle kalmayıp, kiminle aynı cepheye dştğn iyi g顤melidir.

Sınıf perspektifini sığ bir şekilde algılayıp, toplumsal mcadeleleri salt ekonomik mcadelelerle anlamlandırmaya 蓷lışmak ezilenlerin verdiği mcadeleler arasına hiyerarşi koymaktır. Ezilenleri sadece iş蓾lere indirgeyip, geri kalan iktidar ilişkilerini yok sayan anarşist anlayış, anarşist hareketin tarihiyle 蔒lişmektedir. Anarşizmin devrimci tarihi ezilenlerin ekonomik, siyasi ve sosyal mcadeleleriyle doludur. Hareketin farklı yzyıllarda Avrupadan Uzakdoğu Asyaya halkların 驆grlk mcadelelerindeki etkisini g顤mezden gelmek, bu etkinin Gney Amerikada sınıf mcadelelerini besleyen pratiğini değerlendirmelere katmamak, anarşist hareketin btncl yapısını yok saymak anlamına gelir.

İ蓾nden ge蓨iğimiz sre turnusol kağıdı niteliğindedir. Ezilenlerin varoluş mcadelesinin i蓾nde yer almayı duygusallık olarak anlayan, teorik olarak uygun dşmediği i蓾n devletsiz bir topluma giden bir deneyimi acımasızca eleştirmeyi g顤ev edinen bakış aısının dolaylı ya da doğrudan nereye denk dştğ aşikardır.

Medyum değiliz; bir ay sonrasında ya da bir yıl sonrasında Rojavada neler olacağını bilemeyiz. Yakın coğrafyada toplumsal mcadele veren devrimciler olarak sadece bize umut vermeyen ama mcadele verdiğimiz coğrafyalarda mcadelemizi besleyen bu toplumsal d霵şmn olumsuz ya da daha olumlu bir yola gireceğini bilemeyiz. Ancak bizler devrimci anarşistleriz. Bir kenarda oturup olanları izleyip, sadece yorum yapamayız; toplumsal mcadelelerin i蔒risinde yer alıp anarşist bir devrim i蓾n mcadele ederiz.

Yaşasın Rojava Devrimi
Yaşasın Koban Direnişi
Yaşasın Devrimci Anarşizm

Hseyin Civan

author by Johnny - 1 of anarkismo editorial grouppublication date Tue Nov 04, 2014 19:51author address author phone Report this post to the editors

An english translation as been published on anarkismo. It has been hided because it needs some editing. This will be done ASAP.
Thanks for your understanding
greetings
johnny

 
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
#Nobastan3Causales: seguimos luchando por aborto libre en Chile
2005-2019 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]