user preferences

Umzabalazo wenqanaba labantu ayina kususwa ngaphandle kokunyanzela endlela yenqcinga zenguquko kompakathi

category international | anarchist movement | policy statement author Wednesday April 06, 2016 07:09author by Tokologo African Anarchist Collective - TAACauthor email tokologo.aac at gmail dot com Report this post to the editors

Tokologo African Anarchist Collective statement, Johannesburg, 2015 (isiZulu)

Umzabalazo wenqanaba labantu abaxhomekeke kwimpilo yomsebenzi e-S.A. ngumzabalazo ophikisana nobugqili kuhlangene nohlelo lwe-capitalism ononqxowankulu abacandelo lolawulo buyyebi kunye nombuso. I-capitalism ononqxowankulu abacandelo lolawulo buyyebi kunye nombuso uhlelo lwaleyongcosana ebusayo. (amacapitalist abaphathi abasemazingeni aphezulu, osopolitiki abaqeqeshiwe) eqonde ukuxhaphaza iphinde icindezele iningi elingabasebenzi (abasebenzi bawowonke amazinga; imindeni yabo, amasotsha; abangaqashiwe kanye nemphakathi ehluphekayo yasemaphandleni). Lezinhlobo zombili zinenhloso ezehlukile zivaleleke emzabalazweni wangokwezinga.

taac_logo_1.png

"Umzabalazo Wenqanaba Labantu Ayina Kususwa Ngaphandle Kokunyanzela Endlela Yenqcinga Zenguquko Kompakathi"

Tokologo African Anarchist Collective statement, Johannesburg, 2015 (isiZulu)

TOKOLOGO: Newsletter of the Tokologo African Anarchist Collective # 5/6
PHIKISA UHLELO LWE-CAPITALISM KANYE NABAQASHI

Umzabalazo wenqanaba labantu abaxhomekeke kwimpilo yomsebenzi e-S.A. ngumzabalazo ophikisana nobugqili kuhlangene nohlelo lwe-capitalism ononqxowankulu abacandelo lolawulo buyyebi kunye nombuso. I-capitalism ononqxowankulu abacandelo lolawulo buyyebi kunye nombuso uhlelo lwaleyongcosana ebusayo. (amacapitalist abaphathi abasemazingeni aphezulu, osopolitiki abaqeqeshiwe) eqonde ukuxhaphaza iphinde icindezele iningi elingabasebenzi (abasebenzi bawowonke amazinga; imindeni yabo, amasotsha; abangaqashiwe kanye nemphakathi ehluphekayo yasemaphandleni). Lezinhlobo zombili zinenhloso ezehlukile zivaleleke emzabalazweni wangokwezinga.

UBANDLULULO LWAKHA ICAPITALISM

Uhlelo lwe-capitalism e-S.A. lwakhiwe ngenxa yokucindezela ngokobandlululo - ukudliwa kwemihlaba; uhlelo lwezinkompolo, ukushintsashintsha unsebenzi, ukumisa imithetho ethize kanye nokuncisha amalungelo alowomuntu ompisholo osemazingeni aphansi.

UMZABALAZO UYAQHUBEKA

Ubandlululo lwahlulwa umzabalazo wabasebenzi, kodwa lona lusekhona. Ayina kususwa ngaphandle kokunyanzela indledla yenqcinga zenququko kumphakathi. Ukuvota kwango 1994 akuzange kukugudluze ukucindezelwa ngokobandlululo okuyizinhloso zama-Capitalist. Umzabalazo kufanele uqhubeke ulwisane ne-capitalism ne-racism (ukucwasana ngokwebala): asibesinye isitha, asilwe ngokuhlanganyela!

ABASEBENZI ABANGAKHULULA ABANYE ABASEBENZI

Ukulwa kwabasebenzi okungaqeda ukucwasana kanye ne-capitalism, ukuze kwakheke inkululeko nokulingana kwabobonke abantu. Abasebenzi kanye nalabo abahluphekayo abangakha umphakathi okhululekile, ngoba ibona abanamandla ngokwenhlangano, uthando lokushintsha lesisimo sokubuswa.

UKUZWA NOKUCINDEZELWA KANYE NOKUCWASANA

Siphikisa lonke uhlelo lokucindezelwa: ngokwebala, ngokobulili, ngokokusibusa, ngokucekela phansi imvelo nokucwasa labo abayizinkonkone. Sihambisana nokulingana kwabobonke abantu; ukulwa kwabasebenzi okungaqeda ukucindezelwa. Impi elwisana nokucindezelwa kanye nomfutho wabasebenzi kuphela okungahlanganisa abasebenzi. Ukucindezelwa kanye nokucwasana akuhambisani nentando yabasebenzi. Kuhlukanisa kuphinde kwehlise izinga lomzabalazo.

INKULULEKO NGEKE ILETHWE UHULUMENI

Inkululeko yabasebenzi ngeke yaqhamuka ephalamende noma ekuthatheni izintambo zoMbuso. Umbuso (izinkantolo, abasemagunyeni kahulumeni; amaphoyisa; iphalamende njalonjalo) uyithuluzi le-capitalism le politiki kanye nabaqashi. Ukusetshenziswa koMbuso (State) kungagcina ukuxoveka, ukuhlulwa noma ukulawulwa emzabalazweni wabasebenzi. Ukwehla komnotho kanye kokubuswa ngesihluku ngokwepolitiki kuka Marxist ehola i-Soviet Union kukuveza obala loku.

AKUBE NEZINGUQUKO EZINYUNYANENI ZOHWEBO

Uhlelo lwe-socialism kufanele luqhamuke laphaya emazingeni aphansi ekulweni ngokuhlanganyela. Izinyunyana zohwebo kufanele kube izona eziphethe umhlaba kanye namafemu ziwafake ngaphansi kwabasebenzi alawulwe yibo uma sekunokhukhulela ngoqo wesiteleka esiyobe simaqondondana nokuba kuthathwe / kungenwe ezindaweni zokusebenzela. Indawo yomsebenzi kumele ihanjisiwe ngandibano zabsebenzi nekomiti ezidityaniswe jikelele kwisiko labasebenzi.

QHUQHUZELA ABASEBENZI MPHAKATKINI

Okumele kuthathe inxaxheba ngokwendibano yomphakathi uku thabatha wokulawula inkonzo zikamasipala ngendibano zokwa khelana kwe komiti ne council eziqulathwe jikelele kwidolophu kumakhaya a se maphandleni. Ngokukubambanisana komphakathi, nabasebenzi-council, ku lukwe iqhinga kusuka phansi kuya phezulu, malunga nobutjebi ukusebenzisa indledla evulelekileyo yomsebenzi kwinoibano nezidingo zomphakathi, ukuphuculwa indawo yentlalo yabasebenzi nqumgeni mali. Ukulungisa intlalo yabantu apho wonke umntu uphathwe ngokulingana.

IKUSASA LAKHIWA NAMHLANJE

Imbewu yabasebenzi nendibano yokwakhelana komiti khanselam kumele ifumaneke kwimanyano zabazebenzi ne mibutho bahlali ukwenzela lemebutho idityaniswe ngokuvulelekileyo noku xhomekeka kunzabalazo nokufundisa ngendlela zenqunquko zamaAnarchist-komanisi, sakha ingomso namhlanje, inyathelo kuqala nesiko lokuphikisana ngamandla enqondo ngamandla emphisano nombuso.

BASEBENZI HLANGANANI EMHLABENI WONKE

Ukuze kuphumelele ukuvikelwa kwabaqashi kufanele kuncike ekuhlanganyeleni kwabasebenzi balolonke ibala, bonke ubulili nakulolonke izwe. I-capitalism igcwele umhlaba wonke ngakhoke kufanele thina basebenzi ukulwa kwethu sikwandise umhlaba wonke. Simelana nenzame zokuhlukamisa abantu ngobuhlanga ulwimi, enzenkolo, abasebenzi abananto yakwenza nabantu abatsund abalawulayo, abamhlophe abasebenzayo abananto yokwenza nabamhlophe abakulawulo. Abantu amakhalati, namandiya, nabamhlophe, abacendelo labantu abazhomekeke kwimpilo yokusebenza abananto banenyongonye.

UKUHLANGANA EMHLABENI SILWELE I-SOCIALISM

Ukhukhulelangoqo wesiteleka uzoqeda ukucwasana ngokwebala kubasebenzi, ubuye ulethe nentando yeningi: Anarchist-komanisi. Lokhu kuzogxila kumfelandawonye walabo abasemazingeni aphansi, ezindaweni zokusebenzela kanye nakumakhansela emphakathini, bese kuvikelwa umbutho wokuvikela wabasebenzi. Sifuna umphakathi ongenabo obasi (bosses), abaluwuli kanye nabacindezeli noma ngabe kuthiwa abaluphi uhlobo. Sifuna umnotho okhululekile olawulwa abasebenzi. Asifuni ukulawulwa: okuyilona zinga kwinkululeko yethu ukuthi ungabomphuca omunye umuntu inkululeko yakhe.

IZINHLOSO ZE TOKOLOGO AFRICAN ANARCHIST COLLECTIVE (TAAC)

I- Tokologo African Anarchist Collective (TAAC) ayincikile ekungeneleni ukhetho noma ezinhlosweni zokuthatha amandla ombuso. I-TAAC akuyona inyunyane yabezohwebo kodwa inhlangano yezepolitiki yalabo abalwayo ngenhloso yokugqugquzela ukuzenzela kanye nokuqonda isimo sezepolitiki soquqaba lomphakathi wabasebenzi kanye nabahlwempu ukuze bakwazi ukuzilwela bona. Inhloso yethu ukugqugquzela umzabalazo, kodwa ekugcineni abasebenzi abayokhulula abanye abasebenzi: ukunyanya kwabasebenzi. Ikusasa lakhiwa namhlanje. Siyahambisana nomzabalazo wabafundi wenqubekela phambili. Siyaxhasa izinyunyana ezikhona zabasezimbonini kodwa silwela ukuba zilawulwe abasebenzi; uhlelo lwezinguquko kanye nokubumba inyunyana eyodwa enkulu. Simelana nokhetho kunye nembutho esetyensiswa njengenkomo khetho kgoso politiko.

ISIKO LOKULWA

Siyaziqhenya ngokumela usiko loquqaba lokuba silwele i-socialism hayi ubugqili (Anarchist-komanisi). Inhlangano yethu ngokomlando isizuze izigidi zabantu umhlaba wonke, ngoba ilwela izidingo zabasebenzi kanye nalabo abangamahlwempu. Ayilweli labo abazifunela bona amandla kanye nokuxhaphaza abasebenzi. Namhlanje i-TAAC isisabalale umhlaba wonke.

Uma uvumelana nathi -Joyina i-TAAC!

Related Link: http://anarkismo.net/article/28868
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch

Front page

Cajamarca, Tolima: consulta popular y disputa por el territorio

Statement on the Schmidt Case and Proposed Commission of Inquiry

Aodhan Ó Ríordáin: Playing The Big Man in America

Nós anarquistas saudamos o 8 de março: dia internacional de luta e resistência das mulheres!

Özgürlüğümüz Mücadelemizdedir

IWD 2017: Celebrating a new revolution

Solidarité avec Théo et toutes les victimes des violences policières ! Non à la loi « Sécurité Publique » !

Solidaridad y Defensa de las Comunidades Frente al Avance del Paramilitarismo en el Cauca

A Conservative Threat Offers New Opportunities for Working Class Feminism

De las colectivizaciones al 15M: 80 años de lucha por la autogestión en España

False hope, broken promises: Obama’s belligerent legacy

Primer encuentro feminista Solidaridad – Federación Comunista Libertaria

Devrimci Anarşist Tutsak Umut Fırat Süvarioğulları Açlık Grevinin 39 Gününde

The Fall of Aleppo

Italia - Ricostruire opposizione sociale organizzata dal basso. Costruire un progetto collettivo per l’alternativa libertaria.

Recordando a César Roa, luchador de la caña

Prison Sentence to Managing Editor of Anarchist Meydan Newspaper in Turkey

Liberación de la Uma Kiwe, autonomía y territorio: una mirada libertaria para la comprensión de la lucha nasa

Misunderstanding syndicalism

American Anarchist and Wobbly killed by Turkey while fighting ISIS in Rojava

Devlet Tecavüzdür

Attaque fasciste sur la Croix Rousse et contre la librairie libertaire la Plume Noire

Red November, Black November – An Anarchist Response to the Election

Resistance at Standing Rock

International | Anarchist movement | en

Thu 30 Mar, 16:47

browse text browse image

The Anarkismo network imageConsiderations of the Anarkismo network about the accusations against Michael Schmidt 18:31 Sat 30 Jan by Anarkismo network 23 comments

The Anarkismo network has already published a statement that it would wait until all parts of the accusations by Reid Ross and Stephens were published, as well as the answers of M. Schmidt, before making any judgements on the case. Now that this has been forthcoming, as well as two more responses by Reid Ross, we are issuing a second statement to make public our intentions regarding the present situation.

textStatement For Rojava 15:44 Sun 30 Aug by Bob McGlynn for Neither East Nor West-NYC 0 comments

This is a solidarity Statement For Rojava from an old group that is reviving itself somewhat: Neither East Nor West-NYC

textAnarkismo message of support to 1st Congress of Columna Libertaria Joaquín Penina 17:47 Wed 22 Apr by Anarkismo 0 comments

We are very pleased to be able to congratulate you on the realisation of your First Congress as a specific anarchist political organisation. In light of the disbanding of the Federación Anarco-Comunista Argentina we believe that this is a very important step both for our shared especifista tendency as well as for the development of anarchism in general, both in Argentina and the region.

amara.jpg imageAnarchist Women: "Long Live Freedom, Long Live Anarchism!" 00:08 Thu 01 Jan by Anarşist Kadınlar 0 comments

Anarchist Women attending to the Young Women Conference, in a small village Amara which is in Urfa (Kurdistan), made a speech on the resistance in Kobane, the effect of women on this resistance and women's freedom struggle.

textReport from St. Imier International Congress, 8th-12th August 2012 22:28 Mon 10 Sep by Collective Action 0 comments

This year marks the 140 year anniversary of the first anarchist International held at St.Imier, Switzerland, in 1872. In celebration of the anniversary an international gathering was called in St.Imier in mid-August. A contingent of Collective Action militants attended the gathering along with thousands of other anarchists from around the world to discuss politics, create new international ties and, of course, have some fun.

anarkismotent.jpg imageDelegation returns from International Anarchist Gathering at St Imier 16:13 Wed 22 Aug by Andrew Flood 4 comments

August saw a gathering of a couple of thousand anarchists from all over the globe in St Imier, Switzerland. This small town was the site of the founding of the Anarchist International in 1872, the gathering was organised to commemorate this event and involved dozens of political, organisational & cultural events. As part of this gathering Anarkismo, the international network that the WSM is the Irish section of, held both a European conference and a global gathering. [Italiano]

300_0___20_0_0_0_0_0_5423_popupp.jpg image"Black Flame" blog updated again 20:09 Tue 13 Dec by Lucien van der Walt 0 comments

The Black Flame blog has just been updated. The blog collates news, views and reviews of Lucien van der Walt and Michael Schmidt's book, "Black Flame: the revolutionary class politics of anarchism and syndicalism".

zababooks_logo_2011.png imageNew Zabalaza Books website 23:25 Thu 08 Sep by Zabalaza Books 0 comments

The Zabalaza Books pages have moved to the new ZB site.

Freedom Bookshop, venue for the event imageConference of European Anarkismo organizations in London 18:02 Wed 23 Mar by European Coordination Committee 0 comments

On the weekend of 26-27 February 2011, delegates representing organizations from the UK, France, Switzerland, Norway, Denmark, Ireland and Italy met to discuss how they could work more closely together. [Dansk] [Deutsch] [Italiano] [Ελληνικά] [Nederlands]

videoComunique from A(A)A. Anon Anarchist Action 03:47 Thu 24 Feb by NetAnarchist 0 comments

In the last few years, Anonymous has gained increasing notoriety for its action against websites, agencies and organizations that promote censorship and control. It has helped spread information and supported protestors demanding freedoms and rights. But the popularity of the movement, the attention it brings along, and the structure it has engendered threaten to push Anonymous away from the decentralized, collective movement it has been. As decisions become more centralized and newcomers jump on the bandwagon, Anonymous risks becoming yet another ineffective reformist group, fueled by well-meaning rethoric but subject to third party interests and paralyzed by its fear of authority...

more >>

imageThe Vision of Revolutionary Anarchism Dec 29 by Wayne Price 0 comments

Under the title, "The Two Main Trends in Anarchism," a selection of my writings has been published in Greek. ΟΙ ΔΥΟ ΚΥΡΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΥ. The writings are taken from Anarkismo, except for the following, which was written originally for the new book. It focuses on the centrality of a vision of freedom, cooperation, and happiness in the program of anarchist-socialism.

imageLeftists and Communists have damaged the Socialist movement as much as the right-wing did Oct 04 by Zaher Baher 1 comments

There are many people from leftists, communists , socialists and some of the anarchists believe that Marxism and Leninism are two different things . They think that Lenin has distorted Marxism. My article here explains with evidence that whatever Lenin said and did have been originated from Marx . It tells you that Marxism has contributed greatly in damaging the socialist/ anarchist movement as much as the rightwing did.
The article analysis the role of technology, Proletariate , political party, bourgeoisie, nature and environment , revolution and nation question in view of Marx and connecting Lenin to him.

textSOLIDARITY WITH THOSE FIGHTING IN FRANCE AGAINST THE “LABOR LAW” AND THE ENFORCEMENT OF STATUS OF EM... Jun 13 by Anarchist Political Organisation – Federation of Collectives 0 comments

Since 9th of March, across the French territory, an important and combative social-class struggle is taking place against the “labor law” by which the French Government attempts to impose a total restructuring of labor relations. By constant squatting in schools, colleges and public buildings, through reappropriation of public spaces on a daily level, with strikes and sit-ins in factories and in conflict with the forces of repression, French society ‒ especially the youth ‒ holds strong resistance against the attack unleashed by the bosses and the State.

textTHE WORLD OF STATE AND CAPITALISM IN ABSOLUTE BANKRUPTCY Jun 06 by Anarchist Political Organisation – Federation of Collectives 1 comments

Today’s attack on society is the result of the endless effort made by the state and bosses to transform it into a sweat-shop and a prison. Within conditions of an overall profound systemic crisis and de-legitimation of the political system, this attack is escalating. In the process, it is revealing the incurable contradictions of the state-capitalist organizational structure, as much as the absolute weakness to produce from above any coherent social vision, perspective or hope.

textTo Cure Africa's Heart-Rending Misery, we Need Working Class/Peasant Counter-Power, Anarchism Apr 04 by Tokologo African Anarchist Collective 1 comments

"Africa today lies prostrate, bleeding, and embattled on all fronts, a victim of capitalist and, to a great extent, state socialist ambitions. The heart-rending misery of its peoples, the conditions of abject poverty, squalor and disease in which they live, exist side by side with the wanton luxury, rapacity, and corruption of its leaders." Sam Mbah and I.E. Igariwey, 1997, African Anarchism: The History of a Movement, Sharp Press: Tucson, Arizona. Our vast continent, Africa, is the poorest in the world, host to dozens of wars and conflicts, and marked by instability and inequality. The root causes of the instability lie in political corruption and the profiteering system run by local and international elites. The local ruling classes are interested in making profits and getting wealthy, by any means necessary. The elites are not promoting the development of the working class and peasants (small farmers), but only worsening our conditions. If the choice is between building a road in a poor area or pocketing the money, they will pocket the money.

more >>

imageConsiderations of the Anarkismo network about the accusations against Michael Schmidt Jan 30 23 comments

The Anarkismo network has already published a statement that it would wait until all parts of the accusations by Reid Ross and Stephens were published, as well as the answers of M. Schmidt, before making any judgements on the case. Now that this has been forthcoming, as well as two more responses by Reid Ross, we are issuing a second statement to make public our intentions regarding the present situation.

textStatement For Rojava Aug 30 Neither East Nor West- NYC 0 comments

This is a solidarity Statement For Rojava from an old group that is reviving itself somewhat: Neither East Nor West-NYC

textAnarkismo message of support to 1st Congress of Columna Libertaria Joaquín Penina Apr 22 1 of Anarkismo Editorial Group 0 comments

We are very pleased to be able to congratulate you on the realisation of your First Congress as a specific anarchist political organisation. In light of the disbanding of the Federación Anarco-Comunista Argentina we believe that this is a very important step both for our shared especifista tendency as well as for the development of anarchism in general, both in Argentina and the region.

image"Black Flame" blog updated again Dec 13 0 comments

The Black Flame blog has just been updated. The blog collates news, views and reviews of Lucien van der Walt and Michael Schmidt's book, "Black Flame: the revolutionary class politics of anarchism and syndicalism".

imageNew Zabalaza Books website Sep 08 Zabalaza Books [ZACF] 0 comments

The Zabalaza Books pages have moved to the new ZB site.

more >>
© 2005-2017 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]