Benutzereinstellungen

Neue Veranstaltungshinweise

International

Es wurden keine neuen Veranstaltungshinweise in der letzten Woche veröffentlicht

Kommende Veranstaltungen

International | Anarchist movement

Keine kommenden Veranstaltungen veröffentlicht

Umzabalazo wenqanaba labantu ayina kususwa ngaphandle kokunyanzela endlela yenqcinga zenguquko kompakathi

category international | anarchist movement | policy statement author Mittwoch April 06, 2016 08:09author by Tokologo African Anarchist Collective - TAACauthor email tokologo.aac at gmail dot com Report this post to the editors
Umzabalazo wenqanaba labantu abaxhomekeke kwimpilo yomsebenzi e-S.A. ngumzabalazo ophikisana nobugqili kuhlangene nohlelo lwe-capitalism ononqxowankulu abacandelo lolawulo buyyebi kunye nombuso. I-capitalism ononqxowankulu abacandelo lolawulo buyyebi kunye nombuso uhlelo lwaleyongcosana ebusayo. (amacapitalist abaphathi abasemazingeni aphezulu, osopolitiki abaqeqeshiwe) eqonde ukuxhaphaza iphinde icindezele iningi elingabasebenzi (abasebenzi bawowonke amazinga; imindeni yabo, amasotsha; abangaqashiwe kanye nemphakathi ehluphekayo yasemaphandleni). Lezinhlobo zombili zinenhloso ezehlukile zivaleleke emzabalazweni wangokwezinga.
taac_logo_1.png

"Umzabalazo Wenqanaba Labantu Ayina Kususwa Ngaphandle Kokunyanzela Endlela Yenqcinga Zenguquko Kompakathi"

Tokologo African Anarchist Collective statement, Johannesburg, 2015 (isiZulu)

TOKOLOGO: Newsletter of the Tokologo African Anarchist Collective # 5/6
PHIKISA UHLELO LWE-CAPITALISM KANYE NABAQASHI

Umzabalazo wenqanaba labantu abaxhomekeke kwimpilo yomsebenzi e-S.A. ngumzabalazo ophikisana nobugqili kuhlangene nohlelo lwe-capitalism ononqxowankulu abacandelo lolawulo buyyebi kunye nombuso. I-capitalism ononqxowankulu abacandelo lolawulo buyyebi kunye nombuso uhlelo lwaleyongcosana ebusayo. (amacapitalist abaphathi abasemazingeni aphezulu, osopolitiki abaqeqeshiwe) eqonde ukuxhaphaza iphinde icindezele iningi elingabasebenzi (abasebenzi bawowonke amazinga; imindeni yabo, amasotsha; abangaqashiwe kanye nemphakathi ehluphekayo yasemaphandleni). Lezinhlobo zombili zinenhloso ezehlukile zivaleleke emzabalazweni wangokwezinga.

UBANDLULULO LWAKHA ICAPITALISM

Uhlelo lwe-capitalism e-S.A. lwakhiwe ngenxa yokucindezela ngokobandlululo - ukudliwa kwemihlaba; uhlelo lwezinkompolo, ukushintsashintsha unsebenzi, ukumisa imithetho ethize kanye nokuncisha amalungelo alowomuntu ompisholo osemazingeni aphansi.

UMZABALAZO UYAQHUBEKA

Ubandlululo lwahlulwa umzabalazo wabasebenzi, kodwa lona lusekhona. Ayina kususwa ngaphandle kokunyanzela indledla yenqcinga zenququko kumphakathi. Ukuvota kwango 1994 akuzange kukugudluze ukucindezelwa ngokobandlululo okuyizinhloso zama-Capitalist. Umzabalazo kufanele uqhubeke ulwisane ne-capitalism ne-racism (ukucwasana ngokwebala): asibesinye isitha, asilwe ngokuhlanganyela!

ABASEBENZI ABANGAKHULULA ABANYE ABASEBENZI

Ukulwa kwabasebenzi okungaqeda ukucwasana kanye ne-capitalism, ukuze kwakheke inkululeko nokulingana kwabobonke abantu. Abasebenzi kanye nalabo abahluphekayo abangakha umphakathi okhululekile, ngoba ibona abanamandla ngokwenhlangano, uthando lokushintsha lesisimo sokubuswa.

UKUZWA NOKUCINDEZELWA KANYE NOKUCWASANA

Siphikisa lonke uhlelo lokucindezelwa: ngokwebala, ngokobulili, ngokokusibusa, ngokucekela phansi imvelo nokucwasa labo abayizinkonkone. Sihambisana nokulingana kwabobonke abantu; ukulwa kwabasebenzi okungaqeda ukucindezelwa. Impi elwisana nokucindezelwa kanye nomfutho wabasebenzi kuphela okungahlanganisa abasebenzi. Ukucindezelwa kanye nokucwasana akuhambisani nentando yabasebenzi. Kuhlukanisa kuphinde kwehlise izinga lomzabalazo.

INKULULEKO NGEKE ILETHWE UHULUMENI

Inkululeko yabasebenzi ngeke yaqhamuka ephalamende noma ekuthatheni izintambo zoMbuso. Umbuso (izinkantolo, abasemagunyeni kahulumeni; amaphoyisa; iphalamende njalonjalo) uyithuluzi le-capitalism le politiki kanye nabaqashi. Ukusetshenziswa koMbuso (State) kungagcina ukuxoveka, ukuhlulwa noma ukulawulwa emzabalazweni wabasebenzi. Ukwehla komnotho kanye kokubuswa ngesihluku ngokwepolitiki kuka Marxist ehola i-Soviet Union kukuveza obala loku.

AKUBE NEZINGUQUKO EZINYUNYANENI ZOHWEBO

Uhlelo lwe-socialism kufanele luqhamuke laphaya emazingeni aphansi ekulweni ngokuhlanganyela. Izinyunyana zohwebo kufanele kube izona eziphethe umhlaba kanye namafemu ziwafake ngaphansi kwabasebenzi alawulwe yibo uma sekunokhukhulela ngoqo wesiteleka esiyobe simaqondondana nokuba kuthathwe / kungenwe ezindaweni zokusebenzela. Indawo yomsebenzi kumele ihanjisiwe ngandibano zabsebenzi nekomiti ezidityaniswe jikelele kwisiko labasebenzi.

QHUQHUZELA ABASEBENZI MPHAKATKINI

Okumele kuthathe inxaxheba ngokwendibano yomphakathi uku thabatha wokulawula inkonzo zikamasipala ngendibano zokwa khelana kwe komiti ne council eziqulathwe jikelele kwidolophu kumakhaya a se maphandleni. Ngokukubambanisana komphakathi, nabasebenzi-council, ku lukwe iqhinga kusuka phansi kuya phezulu, malunga nobutjebi ukusebenzisa indledla evulelekileyo yomsebenzi kwinoibano nezidingo zomphakathi, ukuphuculwa indawo yentlalo yabasebenzi nqumgeni mali. Ukulungisa intlalo yabantu apho wonke umntu uphathwe ngokulingana.

IKUSASA LAKHIWA NAMHLANJE

Imbewu yabasebenzi nendibano yokwakhelana komiti khanselam kumele ifumaneke kwimanyano zabazebenzi ne mibutho bahlali ukwenzela lemebutho idityaniswe ngokuvulelekileyo noku xhomekeka kunzabalazo nokufundisa ngendlela zenqunquko zamaAnarchist-komanisi, sakha ingomso namhlanje, inyathelo kuqala nesiko lokuphikisana ngamandla enqondo ngamandla emphisano nombuso.

BASEBENZI HLANGANANI EMHLABENI WONKE

Ukuze kuphumelele ukuvikelwa kwabaqashi kufanele kuncike ekuhlanganyeleni kwabasebenzi balolonke ibala, bonke ubulili nakulolonke izwe. I-capitalism igcwele umhlaba wonke ngakhoke kufanele thina basebenzi ukulwa kwethu sikwandise umhlaba wonke. Simelana nenzame zokuhlukamisa abantu ngobuhlanga ulwimi, enzenkolo, abasebenzi abananto yakwenza nabantu abatsund abalawulayo, abamhlophe abasebenzayo abananto yokwenza nabamhlophe abakulawulo. Abantu amakhalati, namandiya, nabamhlophe, abacendelo labantu abazhomekeke kwimpilo yokusebenza abananto banenyongonye.

UKUHLANGANA EMHLABENI SILWELE I-SOCIALISM

Ukhukhulelangoqo wesiteleka uzoqeda ukucwasana ngokwebala kubasebenzi, ubuye ulethe nentando yeningi: Anarchist-komanisi. Lokhu kuzogxila kumfelandawonye walabo abasemazingeni aphansi, ezindaweni zokusebenzela kanye nakumakhansela emphakathini, bese kuvikelwa umbutho wokuvikela wabasebenzi. Sifuna umphakathi ongenabo obasi (bosses), abaluwuli kanye nabacindezeli noma ngabe kuthiwa abaluphi uhlobo. Sifuna umnotho okhululekile olawulwa abasebenzi. Asifuni ukulawulwa: okuyilona zinga kwinkululeko yethu ukuthi ungabomphuca omunye umuntu inkululeko yakhe.

IZINHLOSO ZE TOKOLOGO AFRICAN ANARCHIST COLLECTIVE (TAAC)

I- Tokologo African Anarchist Collective (TAAC) ayincikile ekungeneleni ukhetho noma ezinhlosweni zokuthatha amandla ombuso. I-TAAC akuyona inyunyane yabezohwebo kodwa inhlangano yezepolitiki yalabo abalwayo ngenhloso yokugqugquzela ukuzenzela kanye nokuqonda isimo sezepolitiki soquqaba lomphakathi wabasebenzi kanye nabahlwempu ukuze bakwazi ukuzilwela bona. Inhloso yethu ukugqugquzela umzabalazo, kodwa ekugcineni abasebenzi abayokhulula abanye abasebenzi: ukunyanya kwabasebenzi. Ikusasa lakhiwa namhlanje. Siyahambisana nomzabalazo wabafundi wenqubekela phambili. Siyaxhasa izinyunyana ezikhona zabasezimbonini kodwa silwela ukuba zilawulwe abasebenzi; uhlelo lwezinguquko kanye nokubumba inyunyana eyodwa enkulu. Simelana nokhetho kunye nembutho esetyensiswa njengenkomo khetho kgoso politiko.

ISIKO LOKULWA

Siyaziqhenya ngokumela usiko loquqaba lokuba silwele i-socialism hayi ubugqili (Anarchist-komanisi). Inhlangano yethu ngokomlando isizuze izigidi zabantu umhlaba wonke, ngoba ilwela izidingo zabasebenzi kanye nalabo abangamahlwempu. Ayilweli labo abazifunela bona amandla kanye nokuxhaphaza abasebenzi. Namhlanje i-TAAC isisabalale umhlaba wonke.

Uma uvumelana nathi -Joyina i-TAAC!

Verwandter Link: http://anarkismo.net/article/28868
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
Neste 8 de Março, levantamos mais uma vez a nossa voz e os nossos punhos pela vida das mulheres!

International | Anarchist movement | en

Do 19 Sep, 23:53

browse text browse image

0_0___10_0_0_0_0_0_banner.jpg imageWe, anarchists and libertarian communists in the class struggle in capitalist Europe 05:38 Mo 11 Dez by EuroAnarkismo 1 comments

The European organizations which are part of the Anarkismo network met on the 18th and 19th of November in Genoa. We discussed and exchanged, thought and reflected together, attempting as a network to plan a strategy for forward movement. Delegations from Wales, France, Italy, Switzerland and Ireland - with a warm solidarity statement from our Catalan comrades of Embat - expressed the need to clarify and deepen our common work.

[Italiano] [Français]

The Anarkismo network imageConsiderations of the Anarkismo network about the accusations against Michael Schmidt 19:31 Sa 30 Jan by Anarkismo network 23 comments

The Anarkismo network has already published a statement that it would wait until all parts of the accusations by Reid Ross and Stephens were published, as well as the answers of M. Schmidt, before making any judgements on the case. Now that this has been forthcoming, as well as two more responses by Reid Ross, we are issuing a second statement to make public our intentions regarding the present situation.

textStatement For Rojava 16:44 So 30 Aug by Bob McGlynn for Neither East Nor West-NYC 0 comments

This is a solidarity Statement For Rojava from an old group that is reviving itself somewhat: Neither East Nor West-NYC

textAnarkismo message of support to 1st Congress of Columna Libertaria Joaquín Penina 18:47 Mi 22 Apr by Anarkismo 0 comments

We are very pleased to be able to congratulate you on the realisation of your First Congress as a specific anarchist political organisation. In light of the disbanding of the Federación Anarco-Comunista Argentina we believe that this is a very important step both for our shared especifista tendency as well as for the development of anarchism in general, both in Argentina and the region.

amara.jpg imageAnarchist Women: "Long Live Freedom, Long Live Anarchism!" 01:08 Do 01 Jan by Anarşist Kadınlar 0 comments

Anarchist Women attending to the Young Women Conference, in a small village Amara which is in Urfa (Kurdistan), made a speech on the resistance in Kobane, the effect of women on this resistance and women's freedom struggle.

textReport from St. Imier International Congress, 8th-12th August 2012 23:28 Mo 10 Sep by Collective Action 0 comments

This year marks the 140 year anniversary of the first anarchist International held at St.Imier, Switzerland, in 1872. In celebration of the anniversary an international gathering was called in St.Imier in mid-August. A contingent of Collective Action militants attended the gathering along with thousands of other anarchists from around the world to discuss politics, create new international ties and, of course, have some fun.

anarkismotent.jpg imageDelegation returns from International Anarchist Gathering at St Imier 17:13 Mi 22 Aug by Andrew Flood 4 comments

August saw a gathering of a couple of thousand anarchists from all over the globe in St Imier, Switzerland. This small town was the site of the founding of the Anarchist International in 1872, the gathering was organised to commemorate this event and involved dozens of political, organisational & cultural events. As part of this gathering Anarkismo, the international network that the WSM is the Irish section of, held both a European conference and a global gathering. [Italiano]

300_0___20_0_0_0_0_0_5423_popupp.jpg image"Black Flame" blog updated again 21:09 Di 13 Dez by Lucien van der Walt 0 comments

The Black Flame blog has just been updated. The blog collates news, views and reviews of Lucien van der Walt and Michael Schmidt's book, "Black Flame: the revolutionary class politics of anarchism and syndicalism".

zababooks_logo_2011.png imageNew Zabalaza Books website 00:25 Fr 09 Sep by Zabalaza Books 0 comments

The Zabalaza Books pages have moved to the new ZB site.

Freedom Bookshop, venue for the event imageConference of European Anarkismo organizations in London 19:02 Mi 23 Mär by European Coordination Committee 0 comments

On the weekend of 26-27 February 2011, delegates representing organizations from the UK, France, Switzerland, Norway, Denmark, Ireland and Italy met to discuss how they could work more closely together. [Dansk] [Deutsch] [Italiano] [Ελληνικά] [Nederlands]

more >>

imageAnarchism's Relevance to Black and Working Class Strategy Jun 11 by Lucien van der Walt 0 comments

To have a discussion about anarchism's relevance to (black) working class strategy in the face of ongoing capitalist restructuring, we need to dispel myths about anarchism and syndicalism, to reclaim the revolutionary core of the anarchist tradition.

imageEither it’s the people’s revolution or no revolution Mai 06 by Zaher Baher 0 comments

The aim of this article to show some evidence and examples in real life that we cannot rely on working class alone to be a dynamic power to arrive us to a socialist society. . At present workers are even not reformist let alone revolutionary. There is alternative.

imagePost-Anarchism on the State—An Anarchist Critique Sep 09 by Wayne Price 0 comments

A review of the nature of the State as understood by anarchists, especially as proposed by the tendency called "post-anarchism." This is done through a review of the opinions of Saul Newman, a leading proponent of post-anarchism, in his work, "Anarchism, Marxism, and the Bonapartist State." The post-anarchist view is opposed by the class theory of the state, versions of which are raised by traditional, revolutionary anarchists and by Marx.

imageAn Anarchist View of the Class Theory of the State Jul 27 by Wayne Price 0 comments

In order to understand government politics, it is necessary to have a theory of the state. The essay reviews classical anarchist and Marxist views of the class-based, pro-capitalist, nature of the state. But there are also non-class and non-capitalist influences on the state. These need to be integrated into a class theory of the state.

textWill the revolution be anarchist/libertarian-communist/socialist? Mär 27 by Ilan S 0 comments

The revolution that will put end to the global capitalist system will survive if it will succeed in a very short time to replace the authoritarian power structure with a direct democracy one, in a big enough part of the developed world, that will be able to survive independently and protect itself.

more >>

imageWe, anarchists and libertarian communists in the class struggle in capitalist Europe Dez 11 AL/FdCA-AL-CGA-LSF-OSL-WSM 1 comments

The European organizations which are part of the Anarkismo network met on the 18th and 19th of November in Genoa. We discussed and exchanged, thought and reflected together, attempting as a network to plan a strategy for forward movement. Delegations from Wales, France, Italy, Switzerland and Ireland - with a warm solidarity statement from our Catalan comrades of Embat - expressed the need to clarify and deepen our common work.

[Italiano] [Français]

imageConsiderations of the Anarkismo network about the accusations against Michael Schmidt Jan 30 23 comments

The Anarkismo network has already published a statement that it would wait until all parts of the accusations by Reid Ross and Stephens were published, as well as the answers of M. Schmidt, before making any judgements on the case. Now that this has been forthcoming, as well as two more responses by Reid Ross, we are issuing a second statement to make public our intentions regarding the present situation.

textStatement For Rojava Aug 30 Neither East Nor West- NYC 0 comments

This is a solidarity Statement For Rojava from an old group that is reviving itself somewhat: Neither East Nor West-NYC

textAnarkismo message of support to 1st Congress of Columna Libertaria Joaquín Penina Apr 22 1 of Anarkismo Editorial Group 0 comments

We are very pleased to be able to congratulate you on the realisation of your First Congress as a specific anarchist political organisation. In light of the disbanding of the Federación Anarco-Comunista Argentina we believe that this is a very important step both for our shared especifista tendency as well as for the development of anarchism in general, both in Argentina and the region.

image"Black Flame" blog updated again Dez 13 0 comments

The Black Flame blog has just been updated. The blog collates news, views and reviews of Lucien van der Walt and Michael Schmidt's book, "Black Flame: the revolutionary class politics of anarchism and syndicalism".

more >>
© 2005-2019 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]