user preferences

Avrupa Birliği ve Köylülük

category yunanistan / türkiye / kıbrıs | miscellaneous | opinion/analysis author Monday February 26, 2007 04:09author by Levent Tokauthor email karakizilnotlar at yahoo dot com Report this post to the editors

Kara Kızıl Notlar Ekim-Kasım-Aralık 2006 Sayısından alınmıştır.

İdeolojik argümanların dizgelenişinde ortaya reel ekonomik farklar ortaya çıkar. Bu açıdan da kapitalizm diğer ekonomik sistemlere göre daha toplu ve idareci hareket etme niteliğine sahiptir. Bu toplu ve idareci yaklaşımla kapitalizm bugün dünyayı kasıp kavuran ve ideolojik terminolojileri alt üst eden postmodernizmin direktiflerini birebir toplumlara uygulamayı başarmak üzeredir.

Bu başarının altında yatan bir üst satırda belirttiğim üzere postmodernizm’dir. Liberal ekonomik verilerin likide edildiği ve eski tabirle üretime yönelik olarak regüle edilen kârın borsa sermayesine yedeklendiği ortamda kapitalizm ‘aklını’ çalıştırmıştır.1 İşleyiş yasalarına bağlı bir biçimde literatürleri revize etmiş, muhalif görüş ve biçimleri2 alt kültür teranesi altında kendisine yedeklemiştir. Bu yedekleme ile işleyiş yasalarına bağlı harekatının ikinci bölümüne geçmiş ve küreselleşme denilen ancak bölgesel egemen kampların bir çatı örgütlenmesinden başka bir şey olamayan yeni dünya düzeni ile yasama gücünü kullanmaya başlamıştır.

İktidar erkleri söz konusu olduğunda hiçbir zaman yasama kapitalizmin elinde şimdiki kadar şiddetli bir güce erişememişti. Son dönemde gelişen ve kapitalizmin kendi muhaliflerine de enjekte etmeye çalıştığı bürokratik deformasyon postmodernizmin yarattığı ideolojik boşluğu doldurma işini becerdi. Bir yandan bir silah olarak yasama erki ile kullanılan ve bir yandan da muhalifleri de içine alan bu bürokratik organizasyon peki kapitalizmin ne işine yaradı? Sadece postmodern açıkların kapanması ya da düşmanın bozguna uğratılması pahasına mı işleyişe konuldu?

Hiçbir cevabın tek baş ına cevap olmadığını söyleyen ve bu nedenle de ideolojik argümanların dizgelenişinde ortaya çıkan reel ekonomik farkların sadece yaklaşım sorunu olduğunu iddia ederek terminolojik kafa karışıklığı yaratan kapitalizm ideologlarının söylediğine dikkat kesilmek gerekmektedir. Kapitalist ideolog terimlerin varolan biçimden değil varolan biçimin terimden türetilmesi gerektiğini savunur ve idealizmi canı tutmaya çalışır. Ancak canlı tutulması gereken ekonomik durumlar söz konusu olunca insandır. Kapitalizm bu sözün özüyle öldürür. Ya nasıl?

Kapitalizmin ya da kapitalist ideologun dediği gibi kapitalizm son on yıllık döneminde idealizmi hortlatmaya çabalamış ve kendi ekonomik varyasyonlarını da bu çaba üzerine kurmuştur. Her şeyi kılıfına yani kendisine uydurma çalışmaları gütmüştür kapitalizm. Bunu yaparken de ideolojik ekonomik üstünlüğünü perçinleme çabasındandır.

Bu üstünlüğü küreselleşme paralelinde sürdürmeye de dikkat eden kapitalizmin bugün bölgesel kampların çatı hareketi haline gelen küreselleşmesinde AB önemli bir yer tutmaktadır. Zira AB İngiliz emperyalizminin uyanışı mı yoksa Alman yayılmacılığı ve faşizminin canlanması mı, Avrupa kaybettiği dünya liderliğini mi geri istiyor soruları ya da cevaplarının da ötesinde AB bugün dünya küreselleşmecileri için ve bölgedeki gelişmeler ve bunlarla olan yakın bağları nedeniyle Türkiye açısından çok önemli bir yerde.

İlişkileri çok zaman tedirgin ve karşılıklı gerginlik içinde gerçekleşen bir ikili olan AB ve Türkiye ilişkilerinin tarihinin AB’nin kökünde yatan kömür ortaklığı3 ile başladığını söylemek yanlış olmaz. Ankara antlaşması ile başlayan ve neredeyse kırk iki yılı bulan ilişki sürecinin en sancılı ve AB açısından da en karlı dönemine girildi. Katılım ortaklığı belgeleri, dönem başkanlarının sözleri, üyelik müzakereleri gibi tam katılım yönünde telaffuz edilen kavramlar başımızı döndürmeye başladı. Marksist’inden, anarşist’ine; Kürt’ünden İslamcısına kadar birçok çevre ve grup sermayedarlar gibi sevinmeye başladı.

İnsan hakları ve demokrasi gibi Fransız ihtilali kavramlarını sanki yeni bulmuş gibi reklam eden kapitalizm ekonomik verilendirmeyi kapalı kapılar ardında yaparken bu ‘çok çekici’ kavramlarla büyük bir akıl tutulması yarattı.

Türkiye’deki muhalif hareketler bile işkence davalarında ya da başka herhangi bir sorunda bu örgütün mercilerine başvurmaktan çekinmedi.

Kapitalizmin yarattığı kafa karışıklığı ideolojik alanda bu şekilde ‘amaca giden her yol mubahtır’ mantığı ile ortaya çıkarken ekonomik verilerin yarattığı durumlar salt geri itildi.

AB ile Türkiye arasında yapılan ‘pazarlıklarda’ son dönemlerde fındık mitingiyle açığa çıkan ancak farklı bölgelerde farklı şekilde ve sessiz sedasız yaşanan bir sıkıntı gündeme geldi. Ekonomik bir durum olduğu için pek göze çarpmamıştı.

AB Türkiye’den köylü nüfusunun % 40’tan % 10’a indirilmesini istiyor. Bu da destekleme alımlarından tutun da diğer tüm tarım sektörü alanlarında geçmişteki devletçi uygulamanın terk edilmesini içeriyor. Ancak tarım olarak modern tarım araç ve gereçlerinden ve yeterli sulama imkânından yoksun olan Türkiyeli çiftçi ürün maliyeti ile yeni dönemi karşılayamıyor. Bunun yanında da ürün ve pazar ülke içinde yer almasına rağmen likide edilen kar vergilendirilemeden ülke dışına çıkıyor. Sonuçta da ülke içindeki üretici güç zayıflatılırken bu yasama eliyle çıkarılan yasalarla yapılıyor. Köy hizmetleri kapatılıyor, su işleri yarı yarıya tasfiye ediliyor. Büyük umutlarla yapılan GAP projesi hiçbir işe yaramaz hale geliyor. Çünkü pazarlık böyle. Köylü nüfus azalacak ve giderek ucuzlayan bir iş gücü piyasası yaratılacak. Ülke Avrupa’nın üretim sahasına çevrilecek. Peki köylü nüfusu nasıl azalacak?

Aslında bu yazılanları AB’yi ABD yaparak yazsaydık ellili yılların Adnan Menderes hükümeti ve Marshall yardımı yazısı çıkarabilirdik. Çünkü tarih benzeşim süreçleri ile devreder. Bugünkü panaroma da neredeyse benzer. YTL devalüasyonu ABD ve AB ile her şey yolunda söylemleri, duble yol, temiz çevre, nakit çalışın naraları ile Adnan Menderes zamanının süt tozu, yol ve traktör harekatları ve ‘milletin eline para geçecek, hem de tomar tomar’ söylemleri benzeşmiyor mu? Yıllar, partilerin adları ve yüzler farklı, koşullar farklı ancak durumun yarattığı vahamet aynı.

Adnan Menderes zamanının söylemleri, Adnan Menderes zamanının göz boyayan ilk yılları..

Fakat her şey o günlerdeki kadar berrak değil. Artık keskinleşen çelişkilerin yarattığı gerilimde kırılmalar daha erken yaşanıyor. Ne var ki egemen kolektif kapitalizm medya ve çeşitli araçlarla kırılmaları gizliyor.

Kırılmalar yaşanmaya ve acıları çekilmeye başlandı. Fındık sorunu birkaç gün eylem haberi ile televizyonlarda yer alırken 2000 yılından beri geri geri giden fi yat endeksi ile tütün sözü bile edilmez bir noktaya geldi.

Geçen sene tüccarlar tütün başfiyatını 5.60 ytl olarak verdi. Bu 2000 senesine bakıldığında kilodan (2000 yılında) çıkan 8,5 litre mazotun 2,5 litreye inmesi demek. Gel gelelim çiftçinin ektiği tütün kendi giderini zor karşılarken bu fi yata ekilen tütün karşılığında bu sene (Denizli ve çevresindeki tütünü on ya da on iki tüccar alıp İzmir’deki philip morrise satar) tüccarlar başfiyatı 5.90 ytl olarak açıkladı. Bu çiftçinin giderek bükülen belini daha da bükmesine rağmen çiftçi ekime mecbur kaldı.

Alternatifler için kooperatiflere başvurmak anlamsız. Çünkü bir zübük öyküsü gibi kooperatifler kredi alıp veren ya da buna aracı olan ve sözleşme zamanı tüccarın yanında yer alan kurumlara döndü. Binlerce dönüm arazide çıkan ve sulama ve hasat parasına satılan tütünün diğer giderleri çiftçiden çıkmaya başladı. 5.90 YTL fi yat kiralanan tarla parasını da karşılamaz oldu. Kaldı ki bundan da önce tekellerin temsilcisi tüccarlar kimin ne kadar ekeceğine karar verir hale geldi. Bu tarla kiralama işini riske etti. Çünkü bir yıl önceden kiralanan tarlaların işe yaramaması durumunda zaten zarar edilen tütün fi yatının acısına bir de tarla kirası eklenmesi tarla kiralama işini de etkiledi. Boş tarlalar ise zararlı otların büyümesi ya da erozyon oranında artışa sebep olma olasılığını yükseltti. Ege ve Ege’nin Akdeniz’e açılan eşiğindeki tarlalarda boşa alma yaygınlaştı. Nadasa bırakılmayan ya da bırakılarak kiracı beklenen tarlalar şehre göçle terk edildi.

Üretici çeşitli çözüm yolları aramaya başlasa da bunların hiçbiri sonuç vermedi. Kanola ve zeytin konusunda yapılan araştırmalar tarlaların belli bir süre dinlenmesini gerektirdiği için çiftçi ekime devam etti. 2005 yılına ait destekleme paraları ancak ödenmeye başlanırken çiftçiler ve banka arasında aracı bir kuruma dönüşen kooperatifler tekellerin boyunduruğu altında kredilendirme yapmaya başladı. Tütün acıdı.

Bunların altında yasama gücüyle ortaya çıkarılan ve toplumun her gözeneğine empoze edilmeye çalışılan bürokratizm, bürokratizmin altında da postmodern ekonomik terminoloji var.

Postmodern ekonomik terminoloji de bize emperyalizmi öldüğünü iddia ettiği tarihin içinden yeni bulmuş gibi sunduğu kavramlarla reklâm ediyor.

Notlar:

1 Kapitalizmin ahlakı ideolojisi, aklı da kendisinin işleyiş yasalarıdır. Bu iki kopmaz ilişki alanı postmodernizmle ayrı birer biçime indirgenmiştir.
2 Kapitalizme muhalif görüşlerin yanı sıra kapitalizmin kullandığı ancak kullanırken sadece bir biçim haline getirdiği bazı toplumsal gruplar ve görüşler de vardır. Fundemantalizm Türkiye ölçeğinde buna açık bir örnektir. Bir ideolojik aygıt olarak kullanılırken aynı zamanda biçimsel bir muhalefet odağı haline getirilen İslam’i ideolojiyi düşünmek biçimden kastımızı açığa çıkaracaktır.
3 Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkiler, Avrupa Topluluğu (AT) ile 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan ve 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe giren Ankara Anlaşmasının temel oluşturduğu ortaklık rejimi çerçevesinde kurulmuştur

Related Link: http://www.anarsistkomunizm.org/kkn/
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch

Front page

Strike in Cachoeirinha

(Bielorrusia) ¡Libertad inmediata a nuestro compañero Mikola Dziadok!

DAF’ın Referandum Üzerine Birinci Bildirisi:

Cajamarca, Tolima: consulta popular y disputa por el territorio

Statement on the Schmidt Case and Proposed Commission of Inquiry

Aodhan Ó Ríordáin: Playing The Big Man in America

Nós anarquistas saudamos o 8 de março: dia internacional de luta e resistência das mulheres!

Özgürlüğümüz Mücadelemizdedir

IWD 2017: Celebrating a new revolution

Solidarité avec Théo et toutes les victimes des violences policières ! Non à la loi « Sécurité Publique » !

Solidaridad y Defensa de las Comunidades Frente al Avance del Paramilitarismo en el Cauca

A Conservative Threat Offers New Opportunities for Working Class Feminism

De las colectivizaciones al 15M: 80 años de lucha por la autogestión en España

False hope, broken promises: Obama’s belligerent legacy

Primer encuentro feminista Solidaridad – Federación Comunista Libertaria

Devrimci Anarşist Tutsak Umut Fırat Süvarioğulları Açlık Grevinin 39 Gününde

The Fall of Aleppo

Italia - Ricostruire opposizione sociale organizzata dal basso. Costruire un progetto collettivo per l’alternativa libertaria.

Recordando a César Roa, luchador de la caña

Prison Sentence to Managing Editor of Anarchist Meydan Newspaper in Turkey

Liberación de la Uma Kiwe, autonomía y territorio: una mirada libertaria para la comprensión de la lucha nasa

Misunderstanding syndicalism

American Anarchist and Wobbly killed by Turkey while fighting ISIS in Rojava

Devlet Tecavüzdür

Yunanistan / Türkiye / Kıbrıs | Miscellaneous | tk

Sat 29 Apr, 09:47

browse text browse image

17240259_1861861610696387_2532171986647156223_o.jpg imageNewroz Piroz Be! 00:57 Wed 22 Mar by DAF 0 comments

Kawa’nın yüz yıllar önce yaktığı isyan ateşi, devletin Newroz’u yasaklamasına rağmen, Kürdistan’ın dört bir yanında harlanmaya devam ediyor.
Bugün, Demirci Kawa’nın zalim Dehaq’ın karşısına çıkarak “Ey Saray sahibi, seninle adalet için kavga etmeye geldim!” dediği gündür. Bugün, kavganın ve isyanın, direnerek özgürleşmenin günüdür. Bugün, Kawa’nın çıktığı yolda, aynı adalet kavgasıyla; yaşadığımız coğrafyada süren soykırım girişimlerine, kimyasal gazlarla katliamlara, zorla göç ettirmelere ve asimilasyon politikalarına karşı isyanı büyütmenin günüdür. Bugün Newroz’dur!

textmülksüzler Ekim sayısı çıktı! 16:01 Fri 12 Oct by mülksüzler 0 comments

mülksüzler Ekim sayısı çıktı!

textmülksüzler Mayıs 2007 sayısı çıktı! 08:14 Sat 12 May by Dicle Bozdağ 0 comments

Merhaba… Cumhurbaşkanlığı için mahallenin kabadayıları açıklamaları ile racon kesmeye devam ediyor. Her gün televizyon ekranlarından sayın siyasetçilerimiz, birbirlerini, sözde demokrasi-devlet geleneği ama özde çıkar ve güç adına göreve çağırıyor. Biz köleler, mülksüzler ise yeni efendilerimizden birinin hangisi olacağı konusunda sabırsız bir bekleyiş içerisindeyiz. Pop-star benzeri bir T.V programı yapsalar, adaylar çıksa en güzel yalanlarını söyleseler ve biz de huşu içerisinde SMS ile bu oyuna dahil olsak, bu kadar tantana çıkmazdı belki. Bu ayki sayımızda cumhurbaşkanlığı seçimi-aldatmacası üzerine bu minvalde iki yazı hazırladık.
....

textTürkiye: Modernleşme, otoriteryenizm ve siyasal İslam May 14 by Ender Yılmaz & José Antonio Gutiérrez D. 1 comments

[İrlanda'da 2008 başında Red & Black Revolution dergisinin 13 nolu sayıısnda yayımlanmıştır.] Türkiye bu yıl İslamcı bir partinin cumhurbaşkanlığını alması olasılığına karşı Ordu’nun tehditleri ile gündemdeydi. Türkiye AB ile üyelik müzakerelerinde olduğundan, bu hamle Avrupa Birliği’nde bir dizi soruyu gündeme getirdi. Türkiye’deki iki tedirginlik verici iktidar alternatifi siyasal İslam ve yönetim kademesinde zor gücünü temsilen ordu olan modası geçmiş otoriteryen Kemalist laikçilik. Avrupa burjuvazisi, 1980’e benzer bir diktatörlükten yana olmayacaklarını bildiren açık bir mesaj yollayarak, ordu yerine iktidardaki İslamcı AKP’yi destekledi. AB’ye girişin nihai olarak demokratikleşmeye yardımcı olacağını söyleyerek Türkiye ile Yunanistan’ın otoriteryen geleneğini kıyasladılar.

textEgemen Sınıf İçindeki Mücadelenin Arenası Olarak Cumhurbaşkanlığ&... Mar 13 by Şafak Eryılmaz 0 comments

Yüksek siyasetin, medyanın gündemi iyiden iyiye cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklanacak gibi görünüyor. Nedir peki bu dönen gerçekten? Kopan fırtınanın altında yatan ne? Egemenlerin, patronların, devletlerin başındaki kodamanların hesaplarını tam olarak anlamanın mümkünü yok. Bilmediğimiz, bilemediğimiz onlarca dolap kapalı kapılar arkasında çevrilmekte. Anladığımız kadarını, tahminlerimizi paylaşalım.

Sorry, no press releases matched your search, maybe try again with different settings.
© 2005-2017 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]