user preferences

New Events

İrlanda / Byk Britanya

no event posted in the last week

Kitap Eleştirisi: "Bitmemiş Mesele"

category İrlanda / byk britanya | miscellaneous | review author Sunday September 21, 2008 20:27author by Subversionauthor email miasnikov at gmail dot com Report this post to the editors

... ve Sınıf Savaşı'nın Politikası

Kara Kızıl Notlar dergisinin 3 nolu Eyll-Ekim-Kasım 2005 sayısında yayımlandı.

プktandır beklenen bu kitap, Sınıf Savaşı Federasyonunun kendi politikalarına bir dzen getirmeye ve bunları iş蓾 sınıfına aık ve anlaşılır bir dille sunmaya y霵elik ciddi ve sevindirici bir 蓷bası.

Subversion, Sınıf Savaşının bu kitapta da vurguladığı bazı 霵emli politik meselelerde, onunla ortak tavra sahip. Ortaklaştığımız bu noktalar 驆etle şunlar:

1. İş蓾 sınıfının takip edeceği bir yol olarak reformizmin kesin bir dille reddi ve kapitalizm ile onun devletinin devrimle yıkılmasına bağlılık

2. Kapitalizmin yıkılmasının; her trl cret sisteminin, her trl para ve pazar bi蓾mlerinin tamamen ortadan kaldırılması anlamına geldiğini tasdik

3. İş蓾 Partisinin (. n. İngilteredeki Blairin başkanı olduğu İş蓾 Partisi) ve sendikaların temsil ettiği eski iş蓾 hareketinin reddi ve iş蓾 sınıfının bağımsız mcadelesine bağlılık

4. Sınıf mcadelesi bağlamında ırkılık ve cinsiyet蓾lik ile savaşmanın gerekliliği

Federasyon da, bizim gibi, devrimci 顤gtlenmeye dair Leninist g顤şleri reddediyor. 琀gtlenmeye yaklaşımlarını tanımlarken h滎 federalizm kelimesini kullansalar da bununla kastettikleri kesinlikle geleneksel anarşizmin her fikir ve y霵tem aynı derecede değerlidir ve her birey ya da topluluk kendi yolunda gidebilir yaklaşımı değil.

Bunu demişken, kitapta, geleneksel sol kanat politikalarından ve 驆ellikle de geleneksel anarşizmden miras bazı zayıflıklar var. İlkin, kapitalist sınıf yapılanmaları hakkındaki 踤zmlemeleri olduk蓷 muğlak. Sınıf tanımını bizim yapacağımız gibi doğrudan retim ara蔮arıyla ilişki aısından yapmıyor, Marksist ve anarşist sınıf tanımlarından bir karışım elde etmeye 蓷lışıyorlar; bunu da bir tarafta servet ve mlk sahipliği, diğer tarafta da sosyal gle ilişkilendiriyorlar.

Kapitalizmin temel olarak -kapitalist ya da egemen sınıf, orta sınıf ve iş蓾 sınıfı olmak zere- sınıfa b闤ndğn s騽lediklerinde buna itiraz etmezdik, ama orta sınıfın byklğ ve 霵emine dair değerlendirmeleri tamamen hatalı ve bu sınıfları kimlerin oluşturduğuna dair verdikleri 顤nekler nasıl bir kafa karışıklığı i蓾nde olduklarını aığa vuruyor. 琀neğin, aşağı dzeydeki askerlerin iş蓾 sınıfına d殠il olduklarını ama aşağı dzeyden polislerin olmadıklarını s騽lyorlar! Her ikisinin de devletin baskı dzeneğinin birer par蓷sı olmasına rağmen. Bu ayrım, maddi bir tanıma sadık kalmayıp, ideolojik bir sınıf tanımına geri d霵dklerini g飉teriyor. ğretmenler ve doktorlar gibi insanları orta sınıfta konumlandırıyor ama devamında bir devrimsel sre anında bunlardan byk bir kesimin iş蓾 sınıfına katılacağını, iş蓾 sınıfından bazı kesimlerin de kapitalistlerin tarafını tutacağını s騽lyorlar. Ancak madem ğretmenlerin ve benzerlerinin iş蓾lere karşı ayırdedici ve uzlaşmaz bir sınıfsal ıkarları var, neden b騽le bir şey yapsınlar? Ayrıca k騽llerin, yani k踙k toprak sahiplerinin, iş蓾 sınıfından addedilebileceğini, ama k踙k işletme sahiplerinin aıktır ki orta sınıftan olduklarını ima ediyorlar. Federasyon, kapitalizmin son 150 yılda nasıl geliştiğinin ve bunun onun sınıf yapılanmalarını nasıl etkilediğinin maddi (materyalist) bir 踤zmlemesini yapamamış durumda.

ドğdaş kapitalizm, iş蓾 sınıfının uluslararası 闤蔒kte karmaşık bir işb闤mne tabi olması temeli zerinde ykseliyor.

プk basit蔒 aıklarsak, metalar (pazarda alınıp satılan mallar) artık sadece fabrikalarda retilmiyor, tek bir fabrikanın iş蓾lerinin ortaya koydukları artı-değere el konması sonucu meydana gelmiyor. Metalar artık fabrika, ulaşım, iletişim, eğitim, sağlık, barınma ve diğer alanlardaki iş蓾lerin temsil ettiği bir kolektif iş蓾nin toplumsal rn. 琀neğin, kapitalizmin erken d霵emlerinde kimi pratik nedenlerle ğretmenler retim srecinin dışındaydılar ve dşk maaşlarına rağmen orta sınıftılar. Bugn tamamen retim sreciyle btnleşmiş bir kitle eğitim sistemimiz var ve ğretmenler de kapitalizmin toplumsal rnnn yaratılmasındaki rollerini oynuyorlar. ğretmenlerin 蔞ğunluğu iş蓾 sınıfına dahil oldu. Bu durum, rollerinin ğretmenleri muhafazak漷lığa y霵elttiğini ve sınıf bilincine varmalarının 霵ne engeller ıkardığını inkar etmemizi gerektirmez. Hem bu durum, iş蓾 sınıfının diğer kesimleri i蓾n de aynen ge蔒rli. Bu, belli bir hıza kavuştuğunda, ğretmenler ve diğer benzeri iş蓾 topluluklarının devam eden sınıf mcadelesine katılımlarını sağlayacak ger蔒k bir zemine sahip oldukları anlamına gelir. Bugn bile, son İngiliz madenci grevini aktif olarak desteklemiş olanların arasında muhtemelen iş蓾 sınıfı askerlerinden daha fazla ğretmen bulunduğunu s騽lemek adil olur! ğretmenlerin ve diğer profesyonel iş蓾lerin devrim mcadelesinde yahut kapitalizmin yıkılmasında geleneksel orta sınıftan arta kalan k騽ller ile k踙k 闤蔒kli işyeri sahipleri ve diğerlerinin oynayacağından fazla rol oynaması kesinlikle daha byk bir ihtimaldir. Bizim i蓾n 霵emli olan nokta insanların retim ara蔮arıyla olan ilişkileridir. Onun i蓾ndir ki kendi işinin başında olan bir蔞k doktor orta sınıfken, sadece NHSde (National Health Service: Ulusal Sağlık Hizmeti) 蓷lışan diğerlerini iş蓾 sınıfından kabul etmek 蔞k daha mantıklı olabilir. Federasyonun kendisinin de dediği gibi, sınıf 踤zmlemesinin kendisinde bir蔞k gri alan mevcut ve iş蓾 sınıfının bazı kesimlerinde (驆ellikle de daha iyi maaş alan kesimlerinde) sınıf ge蓾şleri diğerlerinden daha fazla ger蔒kleşebilmekte. Yukarılara tırmanma ihtimali iş蓾 sınıfından bazı kesimlerin ideolojisini k飆 anlamda etkileyebilirse de bu durum verili bir andaki nesnel sınıfsal konumlarını değiştirmez.

Geleneksel iş蓾 sınıfı yani ortalama el ve ofis iş蓾leri- arasında radikal, militan ve ortaklaşa bir iş蓾 sınıfı hareketi gelişebilir. Bunun kabul politik stratejimiz aısından 霵emlidir. Bu kesimlerden oluşan hareket, kapitalizmin karşısına ancak ilkin işsizleri ve sonra da 蓷ğdaş iş蓾 sınıfının geri kalanını yanını 蔒kebilirse eğer ciddi bir g olarak ıkabiliriz. Ger蔒k orta-sınıf yelerinin bir avucundan fazlasının harekete bağlanmasını umamayız 踙nk kısa vadede kaybedecekleri kazanacaklarından daha fazla olacaktır.

İkinci olarak, Federasyonun milliyet蓾liğe karşı aşırı derecede kararsız bir tutumu var.

Bir taraftan doğru bi蓾mde Milliyet蓾lik iş蓾 sınıfını b闤nmş tutmanın yollarından biridir derken diğer yandan ... ekseriya baskıcı koşullar altında milliyet蓾lik iş蓾 sınıfına bir şey verir. Bu şey bir kimlik, gurur, bir topluluk hissi ve dayanışmadır... diyebiliyorlar. Biz iş蓾 sınıfına sahte bir kimlik, sahte bir gurur ve sahte bir dayanışma hissi verdiğini s騽lerdik.

Kuzey İrlanda gibi yerlerde Katolik iş蓾 sınıfınca verilen mcadelelerin bir蔞ğunun salt milliyet蓾 olmadığını, Federasyon gibi biz de kabul ediyoruz. Ancak bizim işimiz sınıf unsurlarından milliyet蓾 unsurları teorik ve pratik olarak ayırmaktır, Federasyonun yaptığı gibi birleştirmek değil.

Yazık ki, kitabın g蔮 tarafları bile Federasyon grubunun pratiklerine tutarlı bir şekilde taşınmıyor. Bu, sendikalara karşı kafası karışık yaklaşımlarında aık蓷 g顤lyor. İşyeri mcadelesi hakkında dzenli olarak yazan ve konuşan az sayıdaki yelerinden biri Dave Douglass, ama mcadelesinin y霵lerine dair bazı ilgin i g驆lemlere rağmen h滎 sonu sendikaları savunmaya varan modası ge蔂iş bir tutumu teşvik ediyor. (Douglassın g顤şlerine getirdiği ilgin eleştiriler i蓾n Wildcatin Sendikaların Dışında ve Karşısında adlı kitapığına bakınız)

Aynı oranda tedirgin edici olan şey, Federasyonun, fikirlerini iş蓾 sınıfına ulaştıracak doğru forml bulmak i蓾n bir蔞k yesinin harap olmasına neden olan idealist eğilimi. Bu, dzenledikleri son Direniş Toplulukları toplantısında 驆ellikle belirgindi. Her trl eleştirel tartışma bilin蔮i bir bi蓾mde bastırılıyor, onların dediği şekilde bir şeyler yapmamız gerektiği s騽leniyordu ki bir şeyler yapmaktan anladıkları da yine tipik bir başka solcu Eylem Gn g飉terisiydi.

Bunlar hi蓫ir şekilde Federasyonun bu kitabına dair eleştirilerimizin tamamı değil, ama şimdilik burada bırakalım.

İngilizce Orijinali:

Related Link: http://www.geocities.com/knightrose.geo/unfinishedbusiness.html
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
Neste 8 de Mar蔞, levantamos mais uma vez a nossa voz e os nossos punhos pela vida das mulheres!
2005-2019 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]