user preferences

New Events

Διεθνή

no event posted in the last week

Προυντόν, Μαρξ και Αναρχική Κοινωνική Ανάλυση

category Διεθνή | Αναρχικό κίνημα | Γνώμη / Ανάλυση author Sunday January 05, 2014 18:05author by Dmitri (republishing) - MACG (personal capacity) Report this post to the editors

Μέρος Ε' (τελευταίο)

Ένα κεφάλαιο από το βιβλίο «Μαύρη Φλόγα», το οποίο έχει γραφτεί από τους Νοτιοαφρικάνους συντρόφους Lucien van der Walt και Michael Schmidt. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εργασία που απαντά τόσο σε ζητήματα του παρελθόντος όσο και σε ζητήματα του σήμερα και δίνει μια παραπέρα προοπτική εξέλιξης της αναρχικής σκέψης και δράσης. Έχει δημοσιευτεί και ένα πρώτο μέρος του βιβλίου και βρίσκεται εδώ: http://eleftheriakos.gr/node/566 και εδώ: https://gutneffntqonah7l.
460_0___30_0_0_0_0_0_5423_popup_4.jpg

Συμπεράσματα: Προς μια Αναρχική Κοινωνική Ανάλυση

Στο "Αναρχικός Κομμουνισμός", ο Κροπότκιν τόνισε την υποχρέωση των αναρχικών για προσεκτική κοινωνική ανάλυση· «η μέθοδος που ακολουθεί ο αναρχικός στοχαστής», υποστήριζε, «διαφέρει εντελώς απ' αυτή που ακολουθούν οι ουτοπιστές»,«καθώς δεν βασίζεται σε μεταφυσικές αντιλήψεις» αλλά «μελετά την ανθρώπινη κοινωνία όπως είναι τώρα και όπως ήταν στο παρελθόν»161. Οι αναρχικοί θα πρέπει να αναπτύξουν μια λεπτή και προσεκτική κοινωνική ανάλυση, εμπειρικά επαληθεύσιμη και θεωρητικά λογική, που θα μπορεί να παράσχει μια βάση για τον κοινωνικό μετασχηματισμό.

Πόσο καλά τα πηγαίνουν σ' αυτό οι αναρχικοί και οι συνδικαλιστές; Σε αυτό το κεφάλαιο δείξαμε ότι η ευρύτερη αναρχική παράδοση ήταν βαθιά επηρεασμένη από τους Προυντόν και Μαρξ (βλέπε σχήμα 3.1), αλλά ταυτόχρονα έκανε ό,τι μπορούσε για να αποφύγει τον ντετερμινισμό, την τελεολογική αντίληψη της ιστορίας, τον οικονομισμό και τον λειτουργισμό. Τα βασικά στοιχεία της αναρχικής κοινωνικής ανάλυσης έχουν προκύψει σε σχηματική μορφή. Η αναρχική ανάλυση, στην πιο εξελιγμένη της μορφή, επικεντρώνει στην θέση ότι η ταξικότητα είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό της σύγχρονης κοινωνίας και συνεπώς η ταξική ανάλυση αποτελεί κλειδί για την κατανόηση της κοινωνίας. Παράλληλα, λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τις ιδέες, τα κίνητρα και τις πράξεις, αποφεύγοντας τη χρήση μονιστικών μοντέλων της κοινωνίας.

Με την απόρριψη του οικονομικού ντετερμινισμού και τον τονισμό της σημασίας της υποκειμενικότητας, η ανάλυση αυτή δεν αντικαθιστά τη μια μορφή ντετερμινισμού με μια άλλη. Για παράδειγμα, οι μεταμοντέρνοι αντιδρώντας στον Μαρξισμό, υιοθέτησαν μια ιδεαλιστική μορφή ντετερμινισμού, σύμφωνα με την οποία η πραγματικότητα αποτελείται από αφηγήσεις και νοηματοδοτήσεις που καθορίζουν τον κοινωνικό κόσμο αλλά δεν μπορούν να επαληθευτούν επιστημονικά, καθώς κάθε άτομο είναι εγκλωβισμένο στην αφήγησή του και άρα την αναπαράγει αναγκαστικά κατά τη διαδικασία της έρευνας και της ανάλυσης. Οι μεταμοντέρνοι είναι, όπως και ο Στίρνερ, σχετικιστές· η αλήθεια γι' αυτούς είναι ζήτημα γνώμης με την ευρύτερα αποδεκτή αλήθεια να είναι αυτή που επιβάλλεται από τους ισχυρότερους ανθρώπους. Ο αναρχισμός δεν ακολουθεί αυτόν το δρόμο.

Χωρίς να πηγαίνει όσο μακριά πήγε ο Κροπότκιν, του οποίου τα τελευταία γραπτά υποστήριζαν αισιόδοξα ότι η κοινωνία μπορεί να αναλυθεί «με την ακρίβεια των φυσικών επιστημών», ο αναρχισμός επιμένει ότι η εγκυρότητα των θεωριών μπορεί να δοκιμαστεί σε μια πραγματικότητα εξωτερική ως προς το υποκείμενο που τις παράγει162. Στην αναρχική σκέψη είναι παρούσα μια ιδιαίτερα λεπτή κοινωνική ανάλυση που δεν εκφυλίζει τον κοινωνικό κόσμο στην ταξικότητα και την ταξικότητα στην οικονομία και που, ενώ αποφεύγει τόσο τον στουκτουραλισμό όσο και τον ιδεαλισμό, έχει την ταξικότητα.στο επίκεντρο.

Από τις παραπάνω θέσεις προκύπτει ότι οι αναρχικοί και οι συνδικαλιστές δεν μπορούν να βρουν καταφύγιο στην πίστη ότι η επανάσταση θα γεννηθεί αυτόματα από την ιστορία. Η μετάβαση από την τάξη καθ΄ εαυτήν στην τάξη για τον εαυτό της – που οργανώνεται προκειμένου να προωθήσει τους δικούς της στόχους και ατζέντα – απαιτεί δράση και ιδεολογική δουλειά. Στην εργασία του για τον αναρχισμό, ο Μπέργκμαν υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμιά θεμελιώδης κοινωνική αλλαγή μέχρι οι εργατικές μάζες να απορρίψουν από μόνες τους τούς «υπάρχοντες θεσμούς» που τις καταπιέζουν – δηλαδή, μέχρι να αλλάξουν τρόπο σκέψης163. Αυτή η αλλαγεί απαιτεί την αναγνώριση της βασικής θέσης του Μπέργκμαν ότι «αυτό που έχει σημασία είναι η Ιδέα». Η δυνατότητα για επαναστατικούς ταξικούς αγώνες προκύπτει από τον χαρακτήρα της σύγχρονης κοινωνίας, αλλά ένα επαναστατικό λαϊκό κίνημα πρέπει να συγκροτείται πολιτικά.

Σημειώσεις

1. K. J. Kenafick, "The Life of Bakunin," στο Marxism, Freedom, and the State, ed. K. J. Kenafick (London: Freedom Press, 1990), 15. 2. Guerin, "Marxism and Anarchism," 118-19. 3. Για μια αντίθετη οπτικη, βλ. ό.π., 124-25. 4. Bakunin, "The Paris Commune and the Idea of the State," 263. 5. ό.π., 263. 6. M. Bakunin, "On the Cooperative Movement," στο Bakunin on Anarchism, ed. S. DolgofF. (Montreal: Black Rose, 1980), 399. 7. Ibid., 399. 8. Βλ. κυρίως, Brogan, Proudhon,κεφάλαια 4 και 5. 9. Bakunin, αναφέρεται στο Guillaume, "A Biographical Sketch [Bakunin]," 26. 10. Bakunin, The Capitalist System, n.p. 11. Αν και υπάρχουν αναρίθμητοι γενικοί οδηγοί πάνω θεωρία του Μαρξ, συμπεριλαμβανόμενης και της θεωρίας του για τον καπιταλισμό, τα παρακάτω συνιστώνται ανεπιφύλακτα: B. Fine, Marxs "Capital™ (London: Macmillan, 1975); A. Giddens, Capitalism and Modern Social Theory: An Analysis of the Writings of Marx, Durkheim, and Max Weber (Cambridge: Cambridge University Press, 1971); D. McLellan, Karl Marx: His Life and Thought (New York: HarperCollins, 1976); R. Miliband, Marxism and Politics (Oxford: Oxford University Press, 1977). Ο αναγνώστης που θέλει να καταπιαστεί με τα κείμενα του ίδιου του Μαρξ προτείνεται να ξεκινήσει από το Μισθός, Τιμή και Κέρδος, προτού προχωρήσει στον πρώτο τόμο του σπουδαιότερου έργου του, Το Κεφάλαιο: Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας. Βλ. K. Marx, Value, Price, and Profit: Addressed to Working Men (1865; repr., Chicago: Charles H. Kerr, n.d.); K. Marx, Capital: A Critique of Political Economy (1867; repr., London: Penguin, 1976). 12. Engels, The Communist Manifesto, 15-38. 13. Bakunin, The Capitalist System, n.p., note 2. 14. Βλ., π.χ., P. Kropotkin, The Conquest of Bread (1892; repr., London: Elephant Editions, 1990), 168. 15. Αναφέρεται στο Guerin, "Marxism and Anarchism," 117,118. 16. Βλ., μεταξύ άλλων, V. Richards, "Notes for a Biography," στο Errico Malatesta: His Life and Ideas, ed. V. Richards (London: Freedom Press, 1965). 17. Σε ένα σημαντικό του άρθρο, ο Ρομπ Νόουλς εστιάζει την προσοχή του στον τρόπο με τον οποίο έχει περιθωριοποιηθεί ο αναρχισμός σε μελέτες της ιστορίας της οικονομικής σκέψης και της οικονομίας· R. Knowles, "Political Economy from Below: Communitarian Anarchism as a Neglected Discourse in Histories of Economic Thought," History of Economics Review, no. 31 (2000): 30-47. Ελπίζουμε η παρούσα συζήτηση να συνεισφέρει στη διόρθωση αυτής της κατάστασης. 18. R. Rocker, "Marxism and Anarchism," στο The Poverty of Statism: Anarchism versus Marxism, ed. A. Meltzer (1920; repr., Orkney, Scotland: Cienfuegos Press, 1981), 79-83. Οι επόμενες αναφορές στους Μαρξ και Ένγκελς είναι από το Rocker. 19. ό.π., 76-83. Οι αναφορές στον Μαρξ είναι από τον Ρόκερ. Βλ. επίσης Nettlau, A Short History of Anarchism, 246-47. 20. Possony, πρόλογος, xix. 21. Guerin, "Marxism and Anarchism," 119. 22. Nettlau, A Short History of Anarchism, 76-77; βλ. επίσης Nettlau, A Short History of Anarchism, 246-47. 23. Dirlik, Anarchism in the Chinese Revolution, 227. 24. Nettlau, A Short History of Anarchism, 246-47. 25. ό.π., xxxvi-xxxviii. 26. Βλ. Marx, Capital, ειδικότερα το κεφάλαιο 49. Η ίδια ιδέα μπορεί να βρεθεί στα σχόλια του Μαρξ στην Κριτική του Προγράμματος της Γκότα: «(Ο εργάτης) παίρνει απ' την κοινωνία μια απόδειξη ότι πρόσφερε τόση εργασία ... και μ' αυτή την απόδειξη παίρνει από την κοινωνική παρακαταθήκη μέσων κατανάλωσης τόσο, όσα αντιστοιχούν στην ποσότητα εργασίας που διέθεσε... εδώ ολοφάνερα κυριαρχεί η ίδια αρχή που ρυθμίζει την ανταλλαγή εμπορευμάτων»· Marx, The Gotha Programme, 28-29. 27. Βλ. J. Stalin, Economic Problems of Socialism in the USSR (1951; repr., Beijing: Foreign Languages Press, 1972), especially chapters 3 and 7. 28. Βλ., π.χ, Kropotkin, "Anarchist Communism," 57-62; Kropotkin, The Conquest of Bread, 45-49,159-73; Kropotkin, "Modern Science and Anarchism," 169-74. 29. L. Galleani, The End of Anarchism? (1925; repr., Orkney, Scotland: Cienfuegos Press, 1982), 19-20,42. 30. Kropotkin, The Conquest of Bread, 165-66. 31. Το Now and Then: The ABC of Communist Anarchism εκδόθηκε σε έναν τόμο το 1929 στις Η.Π.Α. από τις εκδόσεις Vanguard Press, αλλά σήμερα είναι ευρύτερα διαθέσιμο σε μορφή δύο ξεχωριστών βιβλίων: A. Berkman, The ABC of Anarchism, 3rd ed. (1929; repr., London: Freedom Press, 1964); A. Berkman, What Is Communist Anarchism? (1929; repr., London: Pheonix Press, 1989). 32. Berkman, The ABC of Anarchism, 18-21, 68-70· βλ. επίσης Berkman, What Is Communist Anarchism? 5-8. 33. Avrich, Anarchist Portraits, chapter 14. 34. Kropotkin, The Conquest of Bread, 164. 35. Αναφέρεται στο Eltzbacher, Anarchism, 114. 36. Kropotkin, The Conquest of Bread, 101. 37. ό.π., 108-10. 38. Για παράδειγμα, το πρόσφατο αναρχικό μοντέλο της «συμμετοχικής οικονομίας» προτείνει τη χρήση των τιμών για τον προσδιορισμό των ωφελειών και των τιμημάτων κάθε διαφορετικής επιλογής, αλλά θεωρεί ότι οι τιμές αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις προσπάθειες, τα κοινωνικά κόστη και τους εξωτερικούς παράγοντες· M. Albert, Parecon: Life after Capitalism (London: Verso, 2003). 39. A. Pengam, "Anarcho-Communism," στο Non-Market Socialism in the Nineteenth and Twentieth Centuries, ed. M. Rubel and J. Crump (Basingstoke, UK: Macmillan, 1987), 67-70. 40. Βλ. J. Guillaume, "On Building the New Social Order," στο Bakunin on Anarchy: Selected Works by the Activist-Founder of World Anarchism, ed. S. Dolgoff(1876; repr., London: George Allen and Unwin, 1971). 41. Fleming, The Anarchist Way to Socialism, 166. 42. Mises, Socialism; Hayek, The Road to Serfdom. 43. Kropotkin, The Conquest of Bread, 164. 44. A. W. Gouldner, The Two Marxisms: Contradictions and Anomalies in the Development of Theory (Houndmills, UK: Macmillan, 1980), 11:69. 45. ό.π., 33-88. Αυτό δεν θα πρέπει να παρανοηθεί ως ισοδύναμο του διαχωρισμού ανάμεσα στον κλασικό Μαρξισμό και τον ελευθεριακό Μαρξισμό αντίστοιχα· ο συμβουλιακός κομμουνισμός συγχέεται συχνά με τον ντετερμινισμό και την τελεολογία, ενώ η αντίληψη του Λένιν για την καθοριστική σημασία του πρωτοπόρου κόμματος είναι βαθιά βολονταριστική, όπως και η Μαοϊκή αντίληψη περί «λαϊκού στρατού». 46. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Bert Altena για τα σχόλιά του σ' αυτό το κομμάτι. 47. Engels, The Communist Manifesto, 22. 48. A. M. Bonanno, Anarchism and the National Liberation Struggle, 2nd ed. (London: Bratach Dubh, 1976), 13. 49. Σχετικά με τη «Ρωσοφοβία» του Μαρξ, βλ.McLellan, Karl Marx, 202-3,261 -62,288, 362,377,389, 438-39. 50. Αναφέρεται στο Bonanno, Anarchism and the National Liberation Struggle, 1315. 51. Forman, Nationalism and the International Labor Movement, 58. 52. Γράμμα του Καρλ Μαρξ στον Φρίντριχ Ένγκελς, 20 Ιουλίου 1870, αναφέρεται στο Rocker, "Marxism and Anarchism",85. Αναφέρεται επίσης στα Rocker, Nationalism and Culture, 234-35; F. Mehring, Karl Marx: The Story of His Life (1936; repr., London: George Allen and Unwin, 1951), 438. 53. Mehring, Karl Marx, 438-41. 54. Αναφέρεται στο B. Warren, Imperialism: Pioneer of Capitalism (London: Verso, 1980), 40-41. 55. S. Seth, Marxist Theory and Nationalist Politics: The Case of India (New Delhi: Sage, 1995), κεφάλαια 1 και 2. 56. Αναφέρεται στο Warren, Imperialism, 44. 57. Steenson, Karl Kautsky, 72-75,174-79,192-93. 58. Warren, Imperialism, κεφάλαιο 3. Παρόλα αυτά, ο Γουόρεν κάνει λάθος όταν υποστηρίζει πως ο Λένιν πίστευε ότι ο ιστορικός ρόλος του καπιταλισμού ως σύνολο είχε τελειώσει. Αν και ο Λένιν έβλεπε τον καπιταλισμό της Δύσης να εισέρχεται σε μια κατάσταση παρακμής, συνέχιζε να αντιλαμβάνεται την «εθνική αστική τάξη» του αποικιοκρατικού και ημιαποικιοκρατικού κόσμου ως προοδευτική δύναμη. 59. Comintern, "Theses on the National and Colonial Question Adopted by the Second Comintern Congress," στο The Communist International 1919-1943: Documents, ed. J. Degras (1920; repr., London: Frank Cass and Co., 1971), 141,143-44. 60. Comintern, "Theses on the Eastern Question Adopted by the Fourth Comintern Congress", στο The Communist International 1919-1943: Documents, ed. J. Degras (1922; repr., London: Frank Cass and Co., 1971), 389. 61. Βλ., π.χ., Lenin, "Two Tactics of Social-Democracy in the Democratic Revolution," 429-61; Mao Tse-tung, "The Chinese Revolution and the Chinese Communist Party," στο Revolutionary Thought in the Twentieth Century, ed. B. Turok (1939; repr., Johannesburg: Institute for African Alternatives, 1990), 77-79. 62. Lenin, "Two Tactics of Social-Democracy in the Democratic Revolution," 451 -52. 63. Mao, "The Chinese Revolution and the Chinese Communist Party," 77-79 (τονισμός δικός μας). 64. Mao, "On the People's Democratic Dictatorship," 372, 379,384. 65. Mao Tse-tung, "On the Correct Handling of Contradictions among the People," στο Selected Readings from the Works of Mao Tsetung, ed. Editorial Committee for Selected Readings from the Works of Mao Tsetung (1957; repr., Peking: Foreign Languages Press, 1971), 433-34,444-45. 66. Bakunin, "The International and Karl Marx," 309-10. 67. ό.π., 314-16. 68. ό.π., 311. 69. Kropotkin, "Modern Science and Anarchism," 150-54. 70. Rocker, Nationalism and Culture, 23-28; βλ. επίσης 520-22. 71. Rocker, "Marxism and Anarchism," 75. 72. Βλ., π.χ., E. Malatesta, Fra Contadini: A Dialogue on Anarchy (1883; repr., London: Bratach Dubh, 1981), 40n2. 73. E. Malatesta, "Syndicalism: An Anarchist Critique [sic]," στο The Anarchist Reader, ed. G.Woodcock (1907; repr., Glasgow: Fontana/Collins, 1977), 221-22; E. Malatesta, στο Errico Malatesta: His Life and Ideas, ed. V. Richards (London: Freedom Press, 1965), 199-201. 74. Berkman, The ABC of Anarchism, 44. 75. Malatesta στο Richards, Errico Malatesta, 118. 76. Rocker, Nationalism and Culture, 27, 32-37,40-41. 77. Berkman, The ABC of Anarchism, 44. 78. Rocker, Nationalism and Culture, 32-35, 522. 79. Αναφέρεται στο Gouldner, The Two Marxisms, 69. 80. Bakunin, "Letter to LaLiberte," 284. 81. Βλ. Bakunin, "Statism and Anarchy," 346-50. 82. Βλ., π.χ., R. Flores Mag6n, Sin Jefes ["Without Bosses"], Regeneracion, March 21, 1914; S. Mbah and I. E. Igariwey, African Anarchism: The History of a Movement (Tucson, AZ: See Sharp Press, 1997). 83. Ο Φλόρες Μαγόν έχει αποσπάσει αυξανόμενη ακαδημαϊκή προσοχή. Χρήσιμες πηγές αποτελούν τα Avrich, Anarchist Portraits, κεφάλαιο 15; Hart, Anarchism and the Mexican Working Class; C. M. MacLachlan, Anarchism and the Mexican Revolution: The Political Trials of Ricardo Flores Magon in the United States (Berkeley: University of California Press, 1991); D. Poole, ed., Land and Liberty: Anarchist Influences in the Mexican Revolution: Ricardo Flores Magon (Orkney, Scotland: Cienfuegos Press, 1977). 84. Berkman, The ABC of Anarchism, 21-25, 74-80. Βλ., π.χ., Rocker, Nationalism and Culture, 525-27, 550-51. 85. Bakunin, "Statism and Anarchy," 327. 86. Gouldner, The Two Marxisms, 57-58. 87. Engels, The Communist Manifesto, 40. 88. V. I. Lenin, "What Is to Be Done? Burning Questions of Our Movement," in Selected Works in Three Volumes, ed. V. I. Lenin (1902; repr., Moscow: Progress Publishers, 1975), volume 1, 121-22. 89. Lenin, "The State and Revolution," 255. 90. Trotsky, Writings of Leon Trotsky, 513-14. 91. Mao, "On the Peoples Democratic Dictatorship," 371. 92. Lenin, "The State and Revolution," 261-62. 93. V. I. Lenin, "The Immediate Tasks of the Soviet Government," στο Selected Works in Three Volumes, ed. V. I. Lenin (1918; repr., Moscow: Progress Publishers, 1975), volume 2, 599. 94. Bakunin, "Statism and Anarchy," 330. 95. ό.π., 331-32. 96. ό.π. 97. Bakunin, "Letters to a Frenchman on the Current Crisis," 193-94. 98. ό.π., 204. 99. Bakunin, "Statism and Anarchy," 331-33. 100. ό.π., 339. 101. Berkman, What Is Communist Anarchism? 98; βλ. επίσης 105-7, 111. 102. G. P. Maximoff, The Guillotine at Work: Twenty Years of Terror in Russia: The Leninist Counter Revolution (1940; repr., Orkney, Scotland: Cienfuegos Press, 1979), 19-20,257; βλ. επίσης 35-47, 322-26, 330, 333-34. 103. Lenin, "What Is to Be Done?," 151-52, 178,182, 187-89,197-202, 207. 104. Maximoff, The Guillotine at Work, 257. 105. Engels, The Communist Manifesto, 55-56. 106. Bakunin, "Letters to a Frenchman on the Current Crisis," 217. 107. Kropotkin, "Modern Science and Anarchism," 170,186. 108. Η θεωρία των δύο σταδίων των Στάλιν και Μάο απηχούσε και τη θέση του Τρότσκι περί «διαρκούς επανάστασης»: σε περίοδο ύστερης ανάπτυξης, η αστική τάξη υποτίθεται πως δεν θα είχε την ισχύ να φέρει εις πέρας τα αστικοδημοκρατικά της καθήκοντα, τα οποία τελικά θα αναλάμβάνε το επαναστατικό κόμμα. Ο Τρότσκι προέβλεπε τη γρήγορη μεταπήδηση από το ένα στάδιο στο άλλο σε ορισμένες περιπτώσεις, ότι δηλαδή η δημοκρατική επανάσταση θα μετατρεπόταν γρήγορα σε σοσιαλιστική· θα είχαμε, δηλαδή, μια «διαρκή επανάσταση». Δεν έχουμε να κάνουμε με κανενός είδους ρήξη εδώ πέρα, το ζήτημα είναι απλά η συμπίεση του χρονικού διαστήματος. 109. M. P. Philips, "The Russian Class Struggle: Bolshevik Syndicalism Leading," στο Dispatches from the Revolution: Russia, 1916-1918: Morgan Price Philips, ed. T. Rose (December 5,1917; repr., London: Pluto Press, 1997), 105. 110. A. Berkman, The Bolshevik Myth (Diary, 1920-1922), including the "Anti-Climax" (1925; repr., London: Pluto Press, 1989), 319. 111. Βλ. E. Goldman, My Disillusionment in Russia (New York: Doubleday, Page and Company, 1923); E. Goldman, "The Failure of the Russian Revolution," στο The Anarchist Reader, ed. G. Woodcock (1924; repr., Glasgow: Fontana/Collins, 1977). 112. E. Goldman, Trotsky Protests Too Much (Glasgow: Anarchist Communist Federation, 1938), διαθέσιμο στο http://sunsite.berkeley.edu/Goldman/Writings/Essays/tro....html 113. Βλ. E. Goldman, Living My Life, 2 vols. (1931; repr., London: Pluto Press, 1988). Βλ. επίσης R. Drinnon, Rebel in Paradise: A Biography of Emma Goldman (Chicago: University of Chicago Press, 1961); A. Wexler, Emma Goldman: An Intimate Life (New York: Pantheon Books, 1984). 114. Marshall, Demanding the Impossible, 399. 115. Maximoff, The Guillotine at Work, 256; βλ. επίσης 41-43, 321. 116. ό.π., 326. Σε κάποιο σημείο ο Μαξίμοφ μιλά ακόμα και για «σοβιετική αστική τάξη»· ό.π., 327. 117. Maximoff, The Programme of Anarcho-syndicalism, 11-12. 118. ό.π., 11-12. 119. Kubo Yuzuru, "On Class Struggle and the Daily Struggle," στο Anarchism: A Documentary History of Libertarian Ideas, Volume 1: From Anarchy to Anarchism, 300 CE to 1939, ed. R. Graham (1928; repr., Montreal: Black Rose, 2005), 380. 120. P. Kropotkin, "Letter to the Workers of Western Europe," στο Kropotkins Revolutionary Pamphlets: A Collection of Writings by Peter Kropotkin, ed. R. N. Baldwin (April 28,1919; repr., New York: Dover Publications, 1970), 252ff. 121. Goldman, Trotsky Protests Too Much. 122. M. Sergven [G. P. Maximoff], "Paths of Revolution," στο The Anarchists in the Russian Revolution, ed. P. Avrich (September 16,1918; repr., London: Thames and Hudson, 1973), 122-25. 123. Berkman, What Is Communist Anarchism? 111-12. 124. Βλ. Avrich, The Russian Anarchists, 137-38; Avrich, Anarchist Portraits, κεφάλαιο 8. 125. Voline, The Unknown Revolution, 1917-1921 (1947; repr., Montreal: Black Rose, 1990), 247-48; βλ. επίσης 157-58, 188-93, 209-17, 249-56, 356-58, 381-89,418-20,423-25,430-32. 126. ό.π., 255-56. 127. ό.π., 358. 128. Για τους εργάτες και τους αγρότες, βλ. ό.π., 359-75. Για την άρχουσα τάξη, βλ. ό.π., 377-85, 395-98,410-15. 129. Rocker, Nationalism and Culture, 546. 130. Voline, The Unknown Revolution, 351. 131. Gouldner, The Two Marxisms, 32,41. 132. K. Marx, A Contribution to the Critique of Political Economy (1859; repr., London: Lawrence and Wishart, 1971), 20-21. 133. E Engels, Socialism: Utopian and Scientific (1883; repr., Chicago: Charles H. Kerr, 1917), 90-91,94-95. 134. W D. Haywood and E Bohm, Industrial Socialism (Chicago: Charles H. Kerr, 1911), 56. Για άλλα παραδείγματα, βλ., μεταξύ άλλων, A. E. Woodruff, The Advancing Proletariat: A Study of the Movement of the Working Class from Wage Slavery to Freedom (Chicago: IWW Publishing Bureau, 1919); Industrial Workers of the World, The IWW: What It Is and What It Is Not (Chicago: IWW Publishing Bureau, 1928). Για ένα Ντελεονιστικό παράδειγμα, βλ. Socialist Labour Party [Daniel De Leon], The Socialist Labour Party: Its Aims and Methods (Edinburgh: Socialist Labour Press, 1908). 135. Βλ. M. Dubofsky, "Big BUY' Haywood (Manchester: Manchester University Press, 1987). 136. ό.π., 60. 137. S. Craparo, Anarchist Communists: A Question of Class, Studies for a Libertarian Alternative Series (Fano, Italy: Federazione dei Comunisti Anarchici, 2005), 90-96. 138. Bakunin, "God and the State"; Bakunin, "Letter to La Liberty 281-82. 139. ό.π., 282-83. 140. Bakunin, "The International and Karl Marx," 310-11. 141. Bakunin, "Letter to La Liberty 281-82. 142. Rocker, Nationalism and Culture, 23-31. 143. ό.π., 28, 28-29. 144. ό.π., 29-31. 145. ό.π., 35-40. 146. ό.π., 40-41. 147. Marx and Engels, The Communist Manifesto, 13nl. 148. Bakunin, "Statism and Anarchy," 343. 149. Bakunin, The Capitalist System, n.p. 150. Kropotkin, "Modern Science and Anarchism," 181. 151. L. Trotsky, The Revolution Betrayed (London: New Park, 1967), 254. 152. Sergven [Maximoff], "Paths of Revolution," 122-25; Berkman, What Is Communist Anarchism? 111-12; Voline, The Unknown Revolution, 358; Rocker, Nationalism and Culture, 546. 153. Bakunin, "Letter to La Liberte," 284; Kropotkin, "Anarchist Communism," 50. 154. Bakunin, "Three Lectures to Swiss Members of the International," 62. 155. Bakunin, "The Policy of the International," 100-1. 156. Rocker, Nationalism and Culture, 270-72; βλ. επίσης 260. 157. ό.π., 270-72; βλ. επίσης 260. 158. ό.π., 159. ό.π., 25. 160. ό.π., 32,40-41. 161. Kropotkin, "Anarchist Communism," 47. 162. Kropotkin, "Modern Science and Anarchism," 150. 163. Berkman, The ABC of Anarchism, 35-39.

This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
Neste 8 de Março, levantamos mais uma vez a nossa voz e os nossos punhos pela vida das mulheres!
© 2005-2020 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]