user preferences

Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / Λαϊκοί Αγώνες / Ανακοίνωση Τύπου Saturday May 13, 2017 14:16 byαναρχική ομάδα “δυσήνιος ίππος”

Η ολομέτωπη επίθεση του κράτους και των αφεντικών και η διαρκής επιβολή νέων επαχθέστερων όρων εκμετάλλευσης και καταπίεσης εκφράζουν την συνολική διαδικασία βίαιης αναδιάρθρωσης του κρατικού και καπιταλιστικού τρόπου οργάνωσης της κοινωνίας. Η σημερινή πολιτική διαχείριση, πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις επιδιώξεις του ντόπιου και διεθνούς κεφαλαίου, την πολιτική της Ε.Ε. και των προηγούμενων κυβερνήσεων, θέτει σε εφαρμογή ένα νέο γύρω λεηλασίας απέναντι στην κοινωνία με όρους ακόμα πιο επαχθείς και σκληρότερους από το παρελθόν αφού τα μέτρα που προέκυψαν από το “κλείσιμο της αξιολόγησης” κατέληξαν στην υπογραφή ενός νέου μνημονίου και έρχονται να προστεθούν στα ερείπια που έχουν αφήσει πίσω τους τα τρία προηγούμενα μνημόνια.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΠΟΡΕΙΑ:

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΗ, 10:30 π.μ., ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ

Η ολομέτωπη επίθεση του κράτους και των αφεντικών και η διαρκής επιβολή νέων επαχθέστερων όρων εκμετάλλευσης και καταπίεσης εκφράζουν την συνολική διαδικασία βίαιης αναδιάρθρωσης του κρατικού και καπιταλιστικού τρόπου οργάνωσης της κοινωνίας. Η σημερινή πολιτική διαχείριση, πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις επιδιώξεις του ντόπιου και διεθνούς κεφαλαίου, την πολιτική της Ε.Ε. και των προηγούμενων κυβερνήσεων, θέτει σε εφαρμογή ένα νέο γύρω λεηλασίας απέναντι στην κοινωνία με όρους ακόμα πιο επαχθείς και σκληρότερους από το παρελθόν αφού τα μέτρα που προέκυψαν από το “κλείσιμο της αξιολόγησης” κατέληξαν στην υπογραφή ενός νέου μνημονίου και έρχονται να προστεθούν στα ερείπια που έχουν αφήσει πίσω τους τα τρία προηγούμενα μνημόνια.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ

Από την πλευρά μας, την πλευρά των ανέργων, των εργατών, των φτωχών, των πληβείων, η ιστορία των κοινωνικών και ταξικών αγώνων μας δείχνει πως οι προλετάριοι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από τους θεσμούς, τα κοινοβούλια, τις εκλογές, τις γραφειοκρατικές συνδικαλιστικές ηγεσίες, τους εμπόρους ελπίδας και τους διαμεσολαβητές της ταξικής πάλης. Ότι έχουν να κερδίσουν θα είναι αποτέλεσμα των πλατιών, οργανωμένων στη βάση, μαχητικών και ριζοσπαστικών αγώνων τους. Μόνο η συνολική ανατροπή του κράτους και του καπιταλισμού, η κοινωνική απαλλοτρίωση του πλούτου που εμείς οι ίδιοι παράγουμε και απομυζά μια κάστα εξουσιαστών, και η κοινωνική επανάσταση για μια νέα κοινωνία κοινοκτημοσύνης, αλληλεγγύης και ελευθερίας μπορούν να δικαιώσουν τους πόθους και τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες των καταπιεσμένων και εκμεταλλευόμενων.

αναρχική ομάδα “δυσήνιος ίππος”-μέλος Α.Π.Ο.| Ο.Σ.
σύντροφοι, συντρόφισσες

italia / svizzera / economia / comunicato stampa Saturday May 13, 2017 02:21 byCIB Unicobas

NO G7, ne G8 o G20 - Vogliamo Libertà, Uguaglianza, Solidarietà.

13 MAGGIO 2017, ore 9,00, Largo 2 Giugno (ingresso V.le Einaudi)

SCIOPERO SOCIALE e MANIFESTAZIONE STUDENTESCA

NOI CI SAREMO!

NO G7, ne G8 o G20 - Vogliamo Libertà, Uguaglianza, Solidarietà.

13 MAGGIO 2017, ore 9,00, Largo 2 Giugno (ingresso V.le Einaudi)

SCIOPERO SOCIALE e MANIFESTAZIONE STUDENTESCA

NOI CI SAREMO!

La fase storica più recente (circa 30 anni) è stata dominata dall’affermarsi del «pensiero unico», cioè il primato ideologico dell’economia del libero mercato capitalistico globalizzato e dell’«unico modello possibile» di sedicente «democrazia rappresentativa» ad esso associato, entrambi attuati spesso in modo spregiudicato e/o esportati con la forza.

Col “giro di boa” del “secolo breve”, il XX, in cui nella storia dell’umanità si sono visti tutti i possibili mali immaginabili e inimmaginabili [I e II guerra mondiale, il nazi-fascismo, gli stati polizieschi marxisti-leninisti, lo sterminio degli ebrei nei campi di concentramento tedeschi o di quello degli oppositori politici nei gulag stalinisti, le guerre del Vietnam e in estremo oriente, le dittature militari sud-americane, le guerre nei balcani, le interminabili guerre nel mondo islamico e in medio oriente, la catastrofe umanitaria nel continente africano, il riemergere del razzismo e della xenofobia, ecc.]; con il crollo del bastione marxista e del comunismo autoritario, venuto giù con la «caduta del muro di Berlino» il 9 novembre 1989; col tramonto dello scontro tra le ideologie stataliste contrapposte, capitalismo e marxismo, l’umanità avrebbe dovuto viaggiare vento in poppa, come garantivano i “capitalisti vincitori\\\", verso un futuro di pace, benessere e felicità per tutti.

Al contrario, l’innescarsi delle crisi senza fine del capitalismo globalizzato, il secondo bastione dello scontro ideologico, oltre che causare gravi conseguenze alle condizioni di vita degli strati sociali più deboli, ci sta portando dritti verso una catastrofe globale che colpisce tutti, con in più il mostro della guerra nucleare che rialza paurosamente la testa.

Negli ultimi vent’anni abbiamo assistito: al dilagare delle guerre regionali per il controllo delle risorse energetiche, spesso strumentalmente mascherate da guerre di religione, col conseguente corollario di atti terroristici; all’aumento delle disuguaglianze sociali e di accentramento delle ricchezze nelle mani di pochi paesi o gruppi di potere; all’aumento dell’inquinamento globale e degli squilibri climatici; alla crescita esponenziale delle migrazioni di enormi masse di umanità, a seguito delle guerre fratricide, della povertà, degli squilibri ambientali, della disoccupazione di massa.

Il G7, nato nel 1975 (che dal 1998 al 2014 aveva coinvolto anche la Russia come G8 o altri paesi come G20), è il vertice dei ministri dell\\\'economia delle sette nazioni sviluppate con la ricchezza nazionale netta più grande al mondo; fu fondato per facilitare le iniziative macroeconomiche condivise dai suoi membri in risposta alle crisi economiche mondiali, a partire da quella del 1971 (col crollo del tasso di cambio, la crisi energetica e la conseguente recessione) che ormai si ripetono in continuazione, creando nel mondo un crescente divario tra i pochi ricchi e una massa di miliardi di poveri.

Il G7 di Bari dell\\\'11-13 Maggio 2017, come riportato in un documento del Cordinamento PugliaContoilG7, intitolato “Ammin abbasc u g sett\\\": \\\"sarà un summit che richiamerà circa 400 delegati, provenienti dalle sette potenze mondiali (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti), tra i ministri delle Finanze, i presidenti delle banche centrali, i rappresentanti della Banca centrale europea (BCE) e i responsabili del Fondo monetario internazionale (FMI). Sono loro a creare la povertà e le differenze sociali e vogliono venire qui ad imporci militarmente la loro presenza per discutere di crescita, occupazione e disuguaglianza.
Insomma attorno a quei tavoli ci saranno tutti/e quelli/e che gestiscono le nostre vite e decidono, dall\\\'alto delle loro poltrone, come deve svolgersi la nostra esistenza, da quello che mangiamo, all\\\'aria che respiriamo, al lavoro/schiavitù che dobbiamo fare per rafforzare il loro potere e farci campare di stenti, alla formazione scolastica inculcata, alla libertà negata a tutti/e di valicare \\\"muri e confini\\\" costruiti unicamente in difesa di interessi economici e del controllo territoriale e sociale.\\\"

... E per non disturbare lor signori è stata militarizzata la città: \\\"Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant\\\" (Laddove fanno il deserto, lo chiamano pace - Publio Cornelio Tacito).
Dall\\\'11 al 13 maggio: 80 scuole chiuse, interi quartieri blindati (da Libertà a Madonnella, da Bari Vecchia a Murat), alcune strade saranno interdette al traffico e in alcune zone sarà vietato anche camminare a piedi.
Stanno terrorizzando la città, attraverso i mass-media compiacenti, diffondendo la paura per atti terroristici o per manifestazioni violente causate dalla calata dei \\\"black block\\\", il tutto “per proteggere i baresi dal pericolo”.

A questo clima si sono accodati i sindacati CGIL-CISL-UIL-SALFI-FLP e l\\\'USB (??? N.d.R.) che con le loro segreterie territoriali hanno chiesto la chiusura anche degli uffici pubblici. “Ragioni di sicurezza spingono alla chiusura, nella zona ad alto rischio — spiega in una nota la Fp Cgil Puglia — non solo per eventuali attacchi terroristici ma anche per la presenza di manifestanti violenti, pure previsti in occasione di incontri istituzionali di caratura internazionale come il G7.”

(http://bari.repubblica.it/cronaca/2017/05/05/news/g7_a_...7982/)

(http://www.corriere.it/economia/17_maggio_06/i-sindacat...shtml)

Noi non ci facciamo intimidire o terrorizzare e, nonostante tutto, allo Sciopero Sociale del 13 maggio CI SAREMO ANCHE NOI, per testimoniare il diritto e la libertà di protestare contro le politiche egoistiche che pochi potentati decidono sulla vita e la pelle di tutte/i e dell\\\'intera umanità.

CIB Unicobas UniBa
Per una Società Senza Classi, per l\\\'Autogestione Sociale
sede sindacale di ateneo \\\"Cettina Pellegrino\\\"
aperta tutti i martedì 15,30-18,30; tel. 080 571 4067
russia / ucraina / bielorussia / genero / comunicato stampa Saturday May 13, 2017 00:32 byAlternativa Libertaria / FdCA

Solidarité avec les victimes de l’homophobie, en Tchétchénie

[Italiano][English]

featured image
La Novaya Gazeta, un journal d’opposition en Russie, a publié une série de reportages sur la Tchétchénie à propos de la mise en détention de dizaines d’hommes dans une prison secrète « en raison de leur orientation sexuelle non traditionnelle ou de la suspicion de celle-ci ». Le journal russe écrit que les récentes vagues de répression ont porté le nombre des arrêté-e-s à plus de 100 personnes et à la mort d’au moins trois d’entre eux.

Les atrocités rapportées par le journal russe n’ont pas encore été confirmées [NdT : c’est le cas depuis] de sources sûres, mais Human Rights Watch défend qu’il est réellement en train de se passer quelque chose, sur la base des informations récoltées auprès de leurs sources de confiance.

Tanya Lokshina, directrice du programme de HRW en Russie, explique que le nombre de sources et la cohérence des histoires relatées ne laissent pas de doutes sur les développements dramatiques de la campagne anti-gay qui a cours actuellement en Tchétchénie.

Ekaterina Sokirianskaia de l’International Crisis Group, experte des questions du Nord-Caucase a reçu des confirmations similaires de ses propres sources.

Une ligne directe pour les Tchétchènes, activée en Russie par le LGBT-Network, a reçu plus de 10 appels de la Tchétchénie en l’espace de deux semaines, suite à la publication de l’article sur la Novaya Gazeta.

La brutalité de la répression démontre à quel point la Tchétchénie est devenue le pré carré de son président Ramzan Kadyrov. Le porte-parole du président tchétchène a répondu à la Novaya Gazeta en niant l’existence de personnes gaies en Tchétchénie, puisque « s’il existait de gens de ce genre en Tchétchénie, les services de police n’auraient pas à s’en charger, étant donné que leurs parents les auraient déjà envoyé dans un endroit dont on ne revient pas ».

Celles et ceux qui pensent qu’une simple intervention de Poutine pourrait amener les autorités tchétchènes à mettre fin à une telle persécution se mette un doigt dans l’œil et néglige le fait que le Kremlin dépend du président Kadyrov pour garantir la stabilité de la république tchètchène, ce qu’essaie de faire le Kremlin depuis des années.

En fait, Kadyrov dispose d’une force de sécurité personnelle de près de 20,000 hommes et sa république observe de façon stricte un ensemble de codes religieux et sociaux ultra-traditionnaliste et qui échappe totalement à la législation russe. Le même Kadyrov se serait par ailleurs déclaré favorable à la polygamie et au crime d’honneur.

Quoiqu’il en soit, tout débat sur l’homosexualité est tabou et les personnes gaies extrêmement invisibilisées. Ce qui rend difficile l’entrée en contact avec elleux et la documentation de la répression.

« Les informations nous arrivent avec du retard » explique Igor Kochetkov du LGBT-Network russe qui a lancé un programme d’évacuation de la région. La réalité de la répression brutale pourrait être encore plus profonde que celle décrite par la Novaya Gazeta. Comme le dit Ekaterina Sokirianskaia : « Nous n’avons commencé à voir que la pointe de l’iceberg ».

Alternativa Libertaria exprime son entière solidarité avec la communauté LGBT de la Fédération Russe, contre les arrestations et les agressions en Tchétchénie, en Russie et dans les autres pays de la Fédération où depuis deux ans déjà, la libre expression des personnes LGBT dans la presse et les espaces publics a été interdite. Nous soutenons la contre-information sur les faits qui ont cours actuellement et nous contribuons à démasquer comment l’autoritarisme et la pensée néo-religieuse traditionnaliste sert d’instrument de domination sur la population dans les pays de la fédération.

Le 4 mai 2017, Alternativa Libertaria/FdCA
Traduit de l'italien par les Relations Internationales de la CGA
russia / ucraina / bielorussia / genero / editoriale Friday May 12, 2017 23:40 byAlternativa Libertaria/fdca
featured image

Solidarietà con le vittime di omofobia in Cecenia e non solo

[English][Français]

russia / ukraine / belarus / gender / press release Friday May 12, 2017 23:38 byAlternativa Libertaria/fdca

Solidarity with the victims of homophobia in Chechnya and not only there

[Italiano][Français]


featured image
The Novaya Gazeta, a newspaper in opposition in Russia, has published a series of reports about Chechnya about the detention of dozens of men in a secret prison “due to their non-traditional sexual orientation or its suspicion”. The Russian newspaper writes that recent waves of repression have led to the arrest of more than 100 men and to the death of – at least – three of them.
The atrocities that the Russian newspaper brought to the fore have not yet [note from the translator : it has been since] been confirmed by independent sources but the NGO Human Rights Watch claims that indeed something is going on there, based on information from reliable sources.

Tanya Lokshina, head of HRW program in Russia says that given the numbers of sources and the coherence of theirs stories, there can be no doubt about the catastrophic developments of the ongoing anti-gay campaign in Chechnya.

Ekaterina Sokirianskaia of the International Crisis Group, who is an expert on the issues of the North-Caucasus region, received similar confirmations from her own sources.

A direct support line that was activated in Russia for Chechens by the LGBT-network has received more than ten calls from Chechnya within two weeks after it was published in Novaya Gazeta.

The brutality of this repression shows how much Chechnya has become Ramzan Kadyrov’s fief. The Chechen president’s spokeperson replied to Novaya Gazeta and sid there was no gay people in Chechnya as “if there were such kind of person in Chechnya, police forces wouldn’t have to deal with it because their parents would already have sent them in a place which allows no way back”.

Who believes that a simple intervention from Putin could bring the Chechen authorities to end this persecution?! The Kremlin depends on Kadyrov’s presidency to guarantee stability in the region as it tried to do so for a long time now.

Actually, Kadyrov has a personal security force of about 20.000 people and his Republic strictly abides by a ultra-traditional social and religious code that is completely independent of the Russian law. He also declared to be in favor of polygamy and honor crimes.
Talking about homosexuality is a huge taboo and gay people are invisible. That makes it even more complicated to reach them and provide evidence of the repression.

« The news arrive too late » says Igor Kochetkov of the Russian LGBT-Network who launched a program of evacuation from the region. The actual repression could be even more brutal than what is described by Novaya Gazeta. As Ekaterina Sokirianskaia says: “We’ve just seen the tip of the iceberg”.

Alternativa Libertaria stands in solidarity with the LGBT community in the Russian Federation, against arrests and attacks in Chechnya, in Russia and in others countries of the Federation where freedom of press and expression in public spaces have been repressed for the LGBT people. We support counter-informative work on this ongoing case and try to provide information about the way authoritarianism and traditionalist new-religious spirit in the countries of the Federation have revealed being a tool for domination on people.

May 4th, 2017 | Alternativa Libertaria/fdca Translated from Italian by the International Relations of CGA

This page has not been translated into 한국어 yet.

This page can be viewed in
English Italiano Català Ελληνικά DeutschEmployees at the Zarfati Garage in Mishur Adumim vote to strike on July 22, 2014. (Photo courtesy of Ma’an workers union)

Employees at the Zarfati Garage in Mishur Adumim vote to strike on July 22, 2014. (Photo courtesy of Ma’an workers union)

Fri 26 May, 07:58

browse text browse image

thumb_640.jpg imageΓια τη διάσκεψη τ ... May 25 19:53 by Δίκτυο Ομάδων Αλληλεγγύης Δωδεκανήσου 0 comments

Barricadas en Paraná (Brasil) image¡Democracia directa ya! ¡Barrar las reformas en las calles y construir el Poder Popular! May 25 12:19 by Cordinación Anarquista Brasileña 1 comments

hand_fist_punch_water_77012_1920x1080800x450.jpg imageΗ (έμμεση) ιδιωτικ&#... May 24 20:08 by αναρχική ομάδα cumulonimbus 0 comments

9788485735921.jpg imageReseña del libro de José Luis Carretero Miramar “Eduardo Barriobero: Las Luchas de un Jaba... May 24 15:46 by José Antonio Gutiérrez D. 0 comments

textL'EUSKARA, la lingua degli "Indiani d'Europa" (i baschi) May 22 23:06 by Gianni Sartori 0 comments

O ex-deputador federal Eduardo Cunha e o futuro ex-presidente Michel Temer imageAnálise da crise política do início da queda do governo Temer May 21 23:19 by Bruno Lima Rocha 0 comments

textCampaign of Hate. Russia and ‘Gay Propaganda’ May 21 23:06 by Alternativa Libertaria/FdCA 0 comments

no_hagan_objetivo_militar.jpg imageLlamado a la solidaridad con procesos comunicativos de Colombia May 21 04:09 by Rebeldía Contrainformativa & CEP Enraizando 0 comments

thessaloniki_3.jpg imageΟι κινητοποιήσει... May 20 16:26 by Αναρχική Ομοσπονδία 0 comments

18601216_1797218623923391_1697630022_n.jpg imageΚινητοποιήσεις 17-18... May 20 16:21 by αναρχική ομάδα “δυσήνιος ίππος” 0 comments

textEUSKADI TA ASKATASUNA, una storia lunga sessanta anni May 20 06:08 by Gianni Sartori 0 comments

18057648_10209517627674561_6863660973845875269_n.jpg imagePreparan resistencia en Cacahuatepec ante la presencia de grupos paramilitares y despojo ... May 19 16:42 by Demián Revart 0 comments

whatsappimage20170518at11.13.57imp.jpg imageUna semana sangrienta para México; 7 trabajadores agrícolas y 2 periodistas asesinados por... May 19 16:26 by Demián Revart 0 comments

8ca2d88053be4241927f7a2855c650eb.jpeg imageStop the threats of the Mexican State against our militant comrade Adrián! May 19 16:07 by Revolución Internacional / World Revolution 0 comments

Fotografía tomada durante la "Minga de trabajo y pensamiento" en Corinto, el 9 de mayo. imageCuando re-sentir se vuelve una razón para acallarnos May 19 03:12 by CEP-Enraizando 0 comments

logoindex.gif imageDès maintenant, passons de la défiance à la résistance sociale ! May 18 21:36 by Relations Extérieures de la CGA 1 comments

e127_09_5.jpg imageΓια το φράγμα Πεί ... May 18 20:53 by Αναρχική ομάδα “δυσήνιος ίππος” 0 comments

img_0485.jpg imageWe, supporters of Rojava, should be worried about its partnership with the United States. May 18 11:50 by Zaher Baher 0 comments

p_04_03_2017.jpeg imageEl alma esquizofrénica del proyecto europeo May 16 18:55 by José Antonio Gutiérrez D. 0 comments

1demayo201755101.jpg imageMujeres, precariedad y feminismo: desafíos del movimiento sindical May 16 05:45 by María Carrasco y Alejandra Villegas 0 comments

wp_20160611_002.jpg imageΔεν ελπίζω τίποτ^... May 16 05:02 by Ελευθεριακή Συνδικαλιστική Ένωση Αθήνας 0 comments

12311094_1697455980474713_9086228949900891244_n.jpg imageΜια απο τα ίδια ή μ&... May 16 04:59 by ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 0 comments

ggf.jpg imageΙδρυτική διακήρυ... May 15 18:26 by Quieta Movere 0 comments

textVICENZA IN MANO NEMICA May 14 19:43 by Gianni Sartori 0 comments

cecenia_1.jpg imageΑλληλεγγύη στα θa... May 13 18:33 by Alternativa Libertaria/fdca 1 comments

apergia_17.jpg imageΓενική Απεργία May 13 14:16 by αναρχική ομάδα “δυσήνιος ίππος” 0 comments

textNO G7, ne G8 o G20 - Vogliamo Libertà, Uguaglianza, Solidarietà. May 13 02:21 by CIB Unicobas 0 comments

text17 Mai : Journée Internationale Contre l’Homophobie. Tchétchénie mais pas seulement. May 13 00:32 by Alternativa Libertaria / FdCA 1 comments

cecenia.jpg image17 maggio, giornata internazionale contro l’omofobia. May 12 23:40 by Alternativa Libertaria/fdca 0 comments

textMay 17, International Day Against Homophobia. Chechnya but not only May 12 23:38 by Alternativa Libertaria/fdca 1 comments

more >>
© 2005-2017 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]